Руководство для учителей по реализации подхода Lesson Study

produkt title
460 тнг

Описание

Жанр: Әдістемелік нұсқаулық

Осы нұсқаулық оқытуды жақсартудың үдерісі ретінде Сабақты зерттеу (ағылш.-Lesson Study, жапон.- kenkyu jugyo) тәсілдерінің негізгі идеяларын аша түседі. Авторлар осы тәсілдің мақсатын, артықшылығын, оны оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігін, сондай-ақ аталған тәсілді кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынады. 

Жанр: Методические рекомендации

Данное издание раскрывает основные идеи подхода «Исследование урока» (англ. Lesson Study, яп.- kenkyu jugyo) как процесса улучшения преподавания. Авторы представляют цели, преимущества данного подхода, эффективность его использования в процессе обучения. 

This handbook reveals main principles of Lesson Study approach (Engl.-Lesson Study, Japanese- kenkyu jugyo) as a process of teaching improvement. Authors present purposes, benefits, and effectiveness of its usage in teaching process, and suggest stages of its realization. Practice of Lesson Study becomes more and more popular in the system of secondary education and system of teachers qualification development of different countries.

Авторлар:
Т. Чичибу (Жапония)
Л.  Ду Тоит (ОАР)
А. Тулепбаева (Қазақстан)

Баспа:
Астана қ.,«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2013

ISBN 978-601-80263-8-6
ӘОЖ 37.0   КБЖ 74.202   L 58

Басылым тілі: 
қазақша, орысша, ағылшыншаПопулярное