Формирование навыков саморегуляции у учащихся

produkt title
550 тнг

Описание

<b>Жанр: Әдістемелік құрал</b><br>
Оқушылардың өзіндік реттелу дағдыларын дамытудағы тәжірибелері жинақтала отыра өзін-өзі реттей алатын оқушы тәрбиелеуге көмек беретін «Оқушылардың өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру» әдістемелік құралы мұғалімдер мен тренерлерге арнап жасалған. Құралда берілген өзін-өзі реттеуді дамытуға бағытталған стратегиялар мен оқушының өз бетімен жасап көруге болатын практикалық тапсырмалардың үлгілері, өзіндік реттелу үдерісінің ерекшелігін түсінуге көмектесет алады. <br>
<br>
<b>Жанр: Методическое пособие</b><br>
Методическое пособие написано для оказания методической поддержки тренерам и учителям в приобретении опыта формирования навыков саморегулируемого поведения обучающихся. Пособие поможет в понимании особенностей процесса саморегуляции, укажет пути ее развития посредством использования различных стратегий, предоставит образцы заданий для самостоятельного выполнения учащимися.<br>
<br>
<b>Баспа:</b><br>
Астана қ., <br>
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ <br>
Педагогикалық шеберлік орталығы, <br>
2016. – 76 б.<br>
<br>
<b>
ISBN 978-601-7780-59-3</b><br>
<b>
ӘОЖ 373 (072) KБЖ 74202.5</b><br>
<br>
<b>
Басылым тілі:</b> орысша <br>
<br>
<b>Автор: </b><br>
И.Г.Фоленвейдер <br>
<br>
<b>
Пікір жазған:</b><br>
О.В. Корягина, п.ғ.к., доцент<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


Популярное