Центр педагогического мастерства

Сми о нас

Новости

Региональный семинар по внедрению обновленного содержания образования для учителей начальных классов 17.05.2019 Региональный семинар по внедрению обновленного содержания образования для учителей начальных классов

Подробно EN: 

On May 14, 2019, in Nikolskaya secondary school in Bulandy district of Akmola region, a final regional seminar was held on the implementation of the State mandatory standard of primary education. In September 2015, Nikolskaya secondary school was included in the list of 30 pilot schools of the Republic of Kazakhstan and completes participation in approbation in the current academic year.  

The seminar was attended by the methodologist of the educational department of the Akmola region Zh.Tursunbekova, the methodologists of the regional education departments, the trainers of the Center of Excellence in Kokshetau B.Rakhymzhanova,  L.Zhurba, S.Zhuruntaeva and primary school teachers of the region.

The goal of the seminar was to summarize the results of a pilot project on the introduction of updated content of education, aimed at conducting research in the practice of teachers, professional development and generalization of the pedagogical experience of teachers of this pilot school.

During the seminar, the pilot school teachers showed their lessons, including an integrated lesson combining Science and Mathematics.

 Trainers and teachers of the school conducted master classes covering a wide range of professional needs of teachers: conducting action research, developing leadership skills and functional literacy skills of students. The seminar participants were given the opportunity to attend master classes by selecting topics of interest to them.  Experience in the project was presented at the exhibition, reflecting the participation of school teachers in conferences, research projects, researches and creative competitions. Teachers and students of the school showed fragments of educational activities aimed at the implementation of ideas of the updated content of education.

        The results of the seminar were summarized by the director of Nikolskaya secondary school S.Erzhanov and the deputy director N.Kuzmenko. at the Dialogue platform. They noted the importance of the cooperation of the pilot school with the Kokshetau Center of Excellence and Nazarbayev Intellectual School in Kokshetau, contributing to the achievement of high rates and significant professional growth of teachers participating in the project.


Подробно KZ: 

2019 жылдың 14 мамырда Ақмола облысы Бұланды ауданы Никольск орта мектебінің базасында бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын апробациялау бойынша қорытынды өңірлік семинар өткізілді.

2015 жылдың қыркүйек айында Никольск орта мектебі Қазақстан Республикасының 30 пилоттық мектептерінің қатарына еніп,  ағымдағы оқу жылында апробацияға қатысуды аяқтауда.

Семинарға Ақмола облысы білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинетінің әдіскері Ж. К. Тұрсынбекова, аудандық білім бөлімдерінің әдіскерлері, Педагогикалық шеберлік орталығының Көкшетау қаласындағы филиалы тренерлері С. Б. Журунтаева, Б.К.Рахымжанова, Л.В.Журба, және өңірлік мектептерінің бастауыш сынып мұғалімдері қатысты.

Семинардың мақсаты: Пилоттық мектеп мұғалімдерінің педагогикалық тәжірибесін жинақтау және кәсіби дамыту, мұғалімдердің тәжірибесінде зерттеу жүргізуге бағытталған білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу бойынша пилоттық жобаның қорытындысын шығару. Семинар барысында мектеп мұғалімдері ашық сабақтар сонымен қатар жаратылыстану мен математикадан кіріктірілген сабақтар өткізілді.

Тренерлер  мен мектеп мұғалімдері мұғалімдердің кең ауқымды кәсіби қажеттіліктерін қамтитын шебер-сыныптар өткізді: іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу, оқушылардың көшбасшылық  және функционалдық сауаттылық дағдыларын дамыту.Семинар қатысушыларында өздерін қызықтырған тақырыптар бойынша шебер-сыныптарына қатысуға мүмкіндік болды. Жоба шеңберіндегі жұмыс тәжірибесінен мектеп педагогтарының конференцияларға, ғылыми жобаларға, зерттеулерге және шығармашылық конкурстарға қатысуын көрсететін көрме ұсынылды.Мектеп педагогтары мен оқушылары жаңартылған білім беру мазмұнының идеяларын іске асыруға бағытталған оқу-тәрбие іс-шараларынан фрагменттер көрсетті.

Диалог алаңында Никольск орта мектебінің директоры С. М. Ержанов және директордың орынбасары Н. Кузьменко семинарды қорытындылады.Олар пилоттық мектептің жобаға қатысушы-мұғалімдердің жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуі және кәсіби өсуіне ықпалы Көкшетау қаласындағы ПШО және Назарбаев Зияткерлік мектебімен ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті.


Подробно RU: 

14 мая 2019 году на базе Никольской средней школы Буландынского района Акмолинской области проведен итоговый региональный семинар по апробации общеобязательного стандарта начального образования. В сентябре 2015 года Никольская средняя школа вошла в число 30 пилотных школ Республики Казахстан и завершает участие в апробации в текущем учебном году.

В работе семинара приняли участие методист учебно-методического кабинета Управления образования Акмолинской области Ж.К. Турсунбекова, методисты районных отделов образования, тренеры филиала Центра педагогического мастерства г. Кокшетау: С.Б. Журунтаева, Б.К. Рахымжанова, Л.В. Журба, и учителя начальных классов школ региона. 

Цель семинара: подведение итогов пилотного проекта по внедрению обновленного содержания образования, направленного на проведение исследования в практике учителя, профессиональное развитие и обобщение педагогического опыта учителей пилотной школы.

В ходе семинара учителями школы были проведены открытые уроки, в том числе интегрированный урок, объединяющий естествознание и математику. Тренеры и учителя школы провели мастер-классы, охватывающие широкий спектр профессиональных потребностей учителей: проведение исследования в действии, развитие лидерских навыков учителей и навыков функциональной грамотности учащихся. Участникам семинара была предоставлена возможность посетить мастер-классы, выбрав интересующую их тематику.  Опыт работы в рамках проекта был представлен на выставке, отражающей участие педагогов школы в конференциях, научных проектах, исследованиях и творческих конкурсах. Педагоги и учащиеся школы продемонстрировали фрагменты учебно-воспитательных мероприятий, направленных на реализацию идей обновленного содержания образования.

Итоги семинара были подведены директором Никольской средней школы С.М. Ержановым и заместителем директора Н.А. Кузьменко на диалоговой площадке. Ими была отмечена важность сотрудничества пилотной школы с ЦПМ и Назарбаев Интеллектуальной школой г. Кокшетау, способствующего достижению высоких показателей и значительному профессиональному росту учителей-участников проекта.


Встреча делегации Туркменистана 14.05.2019 Встреча делегации Туркменистана

Подробно EN: 

Within the framework of the Memorandum of Cooperation between AEO “Nazarbayev Intellectual Schools”, the project of European Union “Support to the Education System in Turkmenistan” and Turkmenistan National Institute of Education in May 13-20, 2019 meeting with delegation from Turkmenistan is taking place in Nur-Sultan city.

During the visit members of delegation meetings with the Chairperson of AEO “Nazarbayev Intellectual Schools” Isspusinova S.B., heads of Centers of AEO “Nazarbayev Intellectual Schools” were held. It is also planned to visit school-lyceum № 73, Nazarbayev Intellectual Schools, Nazarbayev University, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

The meeting concluded with the agreement of further cooperation on Turkmenistan teachers professional development by integrating the best Kazakhstani and world experience in the field of secondary education.


Подробно KZ: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Еуропалық Одақтың «Түрікменстандағы білім беру жүйесіне қолдау көрсету» жобасы мен Түрікменстанның Ұлттық білім институты арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандум аясында 2019 жылдың 13-20 мамыр аралығында Нұр-Сұлтан қаласында Түрікменстан делегациясының іссапары өтуде.

Іссапар барысында делегация өкілдері «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма Төрағасы С.Б. Испусиновамен, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ орталықтарының басшыларымен кездесіп, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласындағы № 73 мектеп-лицейі, Назарбаев Зияткерлік мектептері, Назарбаев Университеті, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде болды.

Қос тараптың кездесуі барысында орта білім беру саласындағы үздік қазақстандық және халықаралық тәжірибенің бірігуі арқылы Түркіменстан педагогтерінің кәсіби дамуындағы ынтымақтастық туралы сенімге қол жеткізілді.


Подробно RU: 

В рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве между АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Проектом Европейского Союза «Содействие системе образования в Туркменистане» и Национальным Институтом образования Турменистана c 13 по 20 мая 2019 года проходит визит делегации Туркменистана в г. Нур-Султан.

Во время визита состоялись встречи представителей делегации с Председателем Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Испусиновой С.Б., руководством Центров АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», а также посещение школы-лицея № 73 г. Нур-Султан, Назарбаев Интеллектуальных школ, Назарбаев Университета, Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В ходе встречи достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по вопросу профессионального развития педагогов Туркменистана посредством интеграции лучшего казахстанского и международного опыта в сфере среднего образования.


08.05.2019 Республиканский Интернет - конкурс «Даму» для руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан
Подробно EN: 

Центр Педагогического мастерства 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Республиканский Интернет - конкурсе «Даму» 
для руководителей общеобразовательных организаций 
Республики Казахстан

Центр педагогического мастерства (далее – ЦПМ) приглашает принять участие в республиканском Интернет - конкурсе «Даму» (далее – Конкурс) руководителей школ, прошедших обучение на курсах по образовательным программам повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан.             

Целью Конкурса является выявление и распространение лучшего опыта управления развитием школы.

Конкурс проводится с 12 июня по 20 июля 2018 года.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить информационную карту участника и загрузить следующие конкурсные материалы на портал ЦПМ в срок до 06 июля 2018 года:

1. План развития школы и эвалюация его реализации за 2017 - 2018 учебный год (не более 15 страниц в формате А4);

2. Модель управления школой (схема).  

Алгоритм заполнения информационной карты:

- зайдите на страницу Конкурса http://damu.cpm.kz/ru/;

- заполните Информационную карту участника Конкурса согласно по Приложению;

- прикрепите конкурсные материалы (одним архивом).

Критерии оценивания конкурсных материалов:

1. План развития школы и эвалюация его реализации за 2017 - 2018 учебный год:

- Аутентичность плана развития;

- Инновационное содержание плана развития школы;

- Качество определения приоритетов развития школы, исходя из анализа текущей ситуации в школе, с учетом потребностей родителей, учащихся, педагогов;

-Соответствие направленности мероприятий плана задачам создания внутришкольной системы устойчивого профессионального развития учителей (коучинг, менторинг, исследование урока, исследование в действии).

- Наличие действий, направленных на обеспечение саморазвития директора школы и педагогов.

- Наличие запланированных действий, направленных на оценивание внедряемых изменений – планирование эвалюации действий.

- Наличие доказательств включенности школы через планирование развития в сетевое взаимодействие с другими организациями.

2. Модель управления школой:

-Отображение процесса управления, механизма взаимодействия субъектов образовательного процесса.

- Инновационное содержание модели управления школой;

- Логика построения, взаимосвязи всех его частей, целостность.

- Наглядность, эстетика, доступность восприятия.

- Отражение принципа распределенного лидерства.

Требования к оформлению конкурсных материалов:

Файлы в формате Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, 14-го размера с выравниванием по ширине (шрифт в таблицах -12-го размера).

Устанавливается функция «автоматический перенос». Название работы набирается жирным шрифтом заглавными буквами с выравниванием по центру страницы.

Информация об авторе(ах) и школе необходимо прописать в колонтитуле документа. В тексте конкурсных материалов информацию об авторе и школе не указывать.

Размер каждого файла не должен превышать 25 Мб. Конкурсные материалы («План развития школы и его реализация», «Модель управления школой») архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива «Фамилия ИО» автора, например, «Петров ВВ.zip».

Результаты Конкурса размещаются на сайте www.cpm.kz до 20 июля 2018 года.

Победители и призеры награждаются дипломами, грамотами Учреждения. Лучшие конкурсные материалы будут представлены на сайте www.cpm.kz Учреждения, рекомендованы к публикации в журнале «Педагогический диалог» и обсуждению на республиканских и международных конференциях.

Справки по телефону: 8(717)2235742

Скачать приложение: Информационная карта участника республиканского интернет-конкурса «Даму» руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан


Подробно KZ: 

Қазақстан Республикасы

жалпы білім беру ұйымдарының басшыларына арналған

«Даму» республикалық интернет-конкурсы туралы

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

Педагогикалық шеберлік орталығы (бұдан әрі - Орталық) Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдарының басшыларына арналған біліктілікті арттыру курсынан өткен мектеп басшыларын «Даму» Республикалық интернет-конкурсына (бұдан әрі – Конкурс) қатысуға шақырады.

Конкурстың мақсаты мектептің даму үдерісін басқарудағы озық тәжірибені анықтау және тарату.     

Конкурс 2019 жылғы 20 мамыр мен 15 шілде аралығында өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін 2019 жылғы 21 маусымға дейін Орталықтың сайтында (www.cpm.kz) қатысушының ақпараттық картасын толтырып, келесі Конкурс материалдарын жүктеу керек:

2018-2019 оқу жылы бойынша мектепті дамыту жоспары мен оны іске асыруды бағалау (эвалюация) (А4 форматта 15 беттен артық емес);

Мектепті басқару моделі (сызба).


Қатысушының ақпараттық картасын толтыру және Конкурс материалдарын жүктеу үшін:

-     Конкурс парақшасына кіріңіз http://damu.cpm.kz/kz/;

-     қатысушы туралы мәліметтерді көрсетілген формаға (Қатысушының ақпараттық картасы) сәйкес толтырыңыз;

-     Конкурс материалдарын сайтқа жүктеңіз (бір мұрағатпен).

 

Конкурс материалдарын бағалау критерийлері:

1. 2018-2019 оқу жылы бойынша мектепті дамыту жоспары мен оны іске асыруды бағалау (эвалюация):                                                         

-     Дамыту жоспарының түпнұсқалығы.

-     Мектепті дамыту жоспарының инновациялық мазмұны.

-     Мектептің ағымдағы жағдайын ата-аналардың, оқушылардың және педагогтердің қажеттіліктерін ескере отырып талдау негінде мектепті  дамытудың басым бағыттарын анықтау сапасы.

-     Мектепішілік мұғалімдердің тұрақты кәсіби даму (коучинг, менторинг, сабақты зерттеу, іс-әрекетті зерттеу) жүйесін құру міндеттерінің іс-шаралар жоспарындағы бағыттармен сәйкестігі.

-     Мектеп директоры мен педагогтерінің өзін-өзі дамытуын қамтамасыз ететін іс-әрекеттердің болуы.

-     Енгізілген өзгерістерді бағалайтын және даму әрекеттерін жоспарлайтын жоспарлы іс-әрекеттердің болуы.

-     Мектептің даму жоспарын жүзеге асыруда басқа ұйымдармен желілік өзара әрекеттестіктердің қамтылу дәлеледемелерінің болуы.

2.  Мектепті басқару моделі:

-     Білім беру үдерісіне қатысушы субъектілердің өзара әрекеттестік механизмі мен басқару процесінің бейнеленуі.

-     Мектепті басқару моделінің инновациялық мазмұны.

-     Модельдің барлық бөлімдерінің байланыстылығы мен тұтастығы, логикалық құрылымы.

-     Көрнектілігі, эстетикалығы, қол жетімділігі.

-     Бөлінген көшбасшылықтың қағидаттарының орындалуы.

 

Конкурс материалдарына қойылатын талаптар:

Конкурс материалдары Microsoft Word файлында, Times New Roman –14 қаріппен, мәтін ені бойынша теңестірілген (кестедегі қаріп-12) болуы керек.

«Автоматты тасымал» функциясын қосу керек. Жұмыстың аты қалың ғаріппен және бас әріппен жазылып, беттің ортасына теңестірілсін.

Автор туралы ақпарат құжаттың колонтитулында берілсін. Конкурс материалдарының мәтінінде автор туралы ақпараттар болмауы керек. Әр файлдың өлшемі 25 Мб. аспауы тиіс.

Конкурс материалдары («Мектепті дамыту жоспары», «Мектепті басқару моделі») (zip, .rar немесе .7z форматтары) мұрағатталуы тиіс. Мұрағаттың атын автордың «Тегі, Аты-жөнімен» атап, жіберіңіз (мысалы, «Петров_В.zip»).

 

Конкурстың нәтижесін Орталықтың www.cpm.kz сайтынан 2019 жылдың 15 шілдесінен бастап көре аласыздар.

Конкурс жүлдегерлері мен жеңімпаздары Орталықтың дипломдарымен марапатталады. Конкурсқа қатысқан үздік жұмыстар www.cpm.kz сайтында жарияланады және «Педагогикалық диалог» журналына басылымға және республикалық, халықаралық конференцияларға талқылауға  ұсынылады.

Анықтама телефоны: 8(717)2235746.


Подробно RU: 

Центр педагогического мастерства (далее – Центр) приглашает принять участие в республиканском Интернет - конкурсе «Даму» (далее – Конкурс) руководителей школ, прошедших обучение на курсах по образовательным программам повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан.            

Целью Конкурса является выявление и распространение лучшего опыта управления развитием школы.  

Конкурс проводится с 20 мая по 15 июля 2019 года.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить информационную карту участника и загрузить следующие конкурсные материалы на сайте Центра (www.cpm.kz) в срок до 21 июня 2019 года:

1. План развития школы и эвалюация его реализации за 2018 - 2019 учебный год (не более 15 страниц в формате А4);

2. Модель управления школой (схема). 

 

Алгоритм заполнения информационной карты:

-     зайдите на страницу Конкурса http://damu.cpm.kz/ru/;

-     заполните Информационную карту участника Конкурса согласно форме;

-     прикрепите конкурсные материалы (одним архивом).

 

Критерии оценивания конкурсных материалов:

1. План развития школы и эвалюация его реализации за 2018 - 2019 учебный год:

-     Аутентичность плана развития;

-     Инновационное содержание плана развития школы;

-     Качество определения приоритетов развития школы, исходя из анализа текущей ситуации в школе, с учетом потребностей родителей, учащихся, педагогов;

-     Соответствие направленности мероприятий плана задачам создания внутришкольной системы устойчивого профессионального развития учителей (коучинг, менторинг, исследование урока, исследование в действии).

-     Наличие действий, направленных на обеспечение саморазвития директора школы и педагогов.

-     Наличие запланированных действий, направленных на оценивание внедряемых изменений – планирование эвалюации действий.

-     Наличие доказательств включенности школы через планирование развития в сетевое взаимодействие с другими организациями.

 

 

2. Модель управления школой:

-     Отображение процесса управления, механизма взаимодействия субъектов образовательного процесса.

-     Инновационное содержание модели управления школой;

-     Логика построения, взаимосвязи всех его частей, целостность.

-     Наглядность, эстетика, доступность восприятия.

-     Отражение принципа распределенного лидерства.

 

Требования к оформлению конкурсных материалов:

Файлы в формате Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, 14-го размера с выравниванием по ширине (шрифт в таблицах -12-го размера).

Устанавливается функция «автоматический перенос». Название работы набирается жирным шрифтом заглавными буквами с выравниванием по центру страницы.

Информацию об авторе(ах) и школе необходимо прописать в колонтитуле документа. В тексте конкурсных материалов информацию об авторе и школе не указывать.

Размер каждого файла не должен превышать 25 Мб. Конкурсные материалы («План развития школы и его реализация», «Модель управления школой») архивируются (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива «Фамилия ИО» автора, например, «Петров ВВ.zip».

Результаты Конкурса размещаются на сайте www.cpm.kz 15 июля 2019 года.

Победители и призеры награждаются дипломами Центра. Остальные участники получают сертификаты. Лучшие конкурсные материалы будут представлены на сайте www.cpm.kz Учреждения, рекомендованы к публикации в журнале «Педагогический диалог» и обсуждению на республиканских и международных конференциях.

Справки по телефону: 8(717)2235746Новости 1 - 3 из 3 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера