Центр педагогического мастерства

Сми о нас

Новости

Областной форум молодых педагогов в Кокшетау. 04.12.2019 Областной форум молодых педагогов в Кокшетау.

Подробно EN: 

Within the framework of the Year of Youth, on November 22, 2019, the II Regional Forum of Young Educators was held in Kokshetau with the participation of trainers of the Center of Excellence of the Kokshetau branch.

The purpose of the Forum is to increase the professional skills of young teachers, to assist in overcoming professional difficulties. Center of Excellence trainers conducted the intensive training on the topic: “Criteria assessment: work inside the Black Box”. The work was carried out in four training sites, where each participant, working in small groups, deepened knowledge on the components of formative assessment. In the course of joint activities, teachers were able to draw up an algorithm for the implementation of goal setting, formulate conclusions about the importance of applying feedback, developing questions and choosing effective tools for self and peer-assessment in the learning process. The forum participants in their feedback noted the effectiveness of this format, since mutual training allowed them to get answers to their questions and became a platform for the exchange of experience.


Подробно KZ: 

2019жылы 22 қараша күні жастар Жылы аясында Көкшетау қ. Педагогикалық шеберлік орталығы тренерлерінің қатысуымен жас педагогтардың ІІ облыстық форумы өтті.

Форумның мақсаты: жас педагогтардың кәсіби шеберлігін арттыру және кәсіби қиындықтарды жеңуге көмек көрсету. ПШО тренерлері «Критериалды бағалау: «Қара жәшік ішіндегі жұмыс» тақырыбы бойынша интенсив-тренинг өткізді. Әр қатысушы төрт оқыту алаңшада шағын топтарда қалаптастырушы бағалау компоненттері бойынша білімдерін тереңдетіп, жұмыс жасады. Педагогтар бірлескен іс-әрекет барысында мақсат қою алгоритмін құрастырды, кері байланысты тиімді қолдану, сұрақ қою маңыздылығы мен оқу үдерісінде өзара және өзін - өзі бағалаудың тиімді құралдары туралы тұжырымдар құрастыра алды. Форум қатысушылары кері байланысында іс-шара форматының тиімділігін атады, өйткені өзара оқыту тәжірибе алмасу алаңына айналып, толғандыратын сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік болды.


Подробно RU: 

В рамках Года молодёжи 22 ноября 2019 года в г. Кокшетау состоялся ІІ Областной форум молодых педагогов с участием тренеров филиала Центра педагогического мастерства в г.Кокшетау.

Цель Форума - повышение профессионального мастерства молодых педагогов, оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений. Тренеры ЦПМ провели интенсив-тренинг на тему: «Критериальное оценивание: работа внутри «Черного ящика». Работа проводилась по четырём обучающим площадкам, где каждый участник, работая в малых группах углубил знания по компонентам формативного оценивания. В ходе совместной деятельности педагоги смогли составить алгоритм реализации целеполагания, сформулировать выводы о важности применения обратной связи, постановки вопросов и выборе эффективных инструментов взаимо- и самооценивания в процессе обучения. Участники форума в своей обратной связи отметили эффективность проведения данного формата, так как взаимообучение позволило получить ответы на волнующие их вопросы и стало площадкой для обмена опыта.Новости 1 - 1 из 1 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера