Центр педагогического мастерства

Сми о нас

Новости

27.01.2020 Региональный интернет-конкурсе «Лучшее сетевое педагогическое сообщество» для педагогов школ г. Нур-Султан
Подробно KZ: 

Құрметті әріптестер!

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы (бұдан әрі – Орталық) Нұр-Сұлтан қаласы білім беру ұйымдарының педагогтерін «Үздік желілік педагогикалық қауымдастық» өңірлік интернет-байқауына (бұдан әрі – Байқау) қатысуға шақырады.

Байқаудың мақсаты – мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін арттыру және оларға әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталған педагогтердің желідегі өзара әрекеттесуін жетілдірудегі желілік кәсіби қауымдастықтардың рөлін арттыру.

Байқау қатысушылары (бұдан әрі – Қатысушы) ретінде мектеп веб-сайтында немесе Интернет желісіндегі басқа платформаларда педагогтердің кәсіби қауымдастығының желісін құрған және оның жұмысын жандандырушы педагогтер  немесе кәсіби мамандар тобы өтініш бере алады.

Байқау 2020 жылдың 13 қаңтары мен 1 маусымы аралығында өткізіледі.

Мерзімі

Іс-шаралар

1 кезең: 2020 жылғы 13 қаңтардан 28 ақпанға дейін

Қатысушылардың өтініш беруі.

2 кезең: 2020 жылдың 20 мамырына дейін.

Қатысушылардың кәсіби қауымдастықтар желісінің жұмысын талдау.

3-кезең: 2020 жылдың 25-29 мамыры аралығында

Байқау комиссиясының сараптамалық бағасы.

01 маусым 2020 ж.

Байқаудың қорытындысын шығару, сайтқа орналастыру. Жеңімпаздарды марапаттау.

I кезең. Қатысушылардың өтініш беруі. Байқауға қатысу үшін Қатысушылар Ұйымдастырушы (www.cpm.kz) сайтында «Қатысушының ақпараттық картасы» формасын сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде онлайн толтырады.

II кезең. Қатысушылардың желілік кәсіби қауымдастықтарының жұмысын талдау. Қатысушылар өздерінің желілік қауымдастықтарының жұмысын желілік педагогикалық қауымдастықтың бағалау критерийлеріне сәйкес  әртүрлі ақпараттық технологиялар құралдарын қолдана отырып белсенді ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастырушылар бұл кезеңде қауымдастықтардағы өзгерістер мен жетілдірулер, мұғалімдердің белсенділігі мен кәсіби мәселелерді шешу қызметтеріне сәйкес бақылау жүргізіп отырады.

IIІ кезең. Байқау комиссиясының сараптамалық бағасы. Байқау комиссиясы Байқауға ұсынылған педагогикалық қауымдастықтар желісінің «Қатысушының ақпараттық картасы» онлайн форманы толтыру кезінде көрсетілген ақпараттар мен сілтемеге сәйкес бағалайды.

2.5. Байқау нәтижелері Ұйымдастырушы https://cpm.kz/ сайтында 2020 жылдың                                     1 маусымында жарияланады.

Байқауға қатысу: қашықтан.

Байқаудың жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Байқауға қатысу мақсатында өтініш және Байқау комиссиясының сараптамалық бағасы:

Байқауға қатысуға арналған өтініш онлайн түрде 2020 жылдың 28 ақпанына дейін тіркеу сілтемесі бойынша толтырылады.

Байланыс ақпараты: Педагогикалық шеберлік орталығы,

Нұр– Сұлтан қ.,  Хусейн Бен Талал көш., 21/1, тел. 8 (7172) 235746,  235742.

Желілік педагогикалық қауымдастықты бағалау критерийлері

 

Байқау нәтижелері критерийлер бойынша бағаланады, әр критерийдің орындалуы 0-ден 2 ұпайға сәйкес келеді. Байқау нәтижелері бойынша ең көп ұпай саны – 20.

Бағалау критерийлері:

1. Педагогикалық қауымдастық желісінің веб-беттерін аксиологиялық көрнектілікпен рәсімдеу (мақсат, міндеттер, тұжырымдылық, мақсатты топтар);

2. Белсенді қатысушылардың (бастамашы, ұйымдастырушы, модератор, іс-шаралар үйлестіруші, жарияланған авторлық материалдарының авторлары) болуы (саны);

3. Талқыланатын тақырыптардың саны және олардың айналымы;

4. Талқылаудың мазмұндылығы (форум);

5. Қарым қатынастың әлеуметтік-мәдени бағыттылығы (педагогтердің желілік қоғамдастығы туралы ереженің, модерация туралы ереже және басқа нормалардың бар болуы);

6. Ынтымақтастық аясын кеңейтуге көңіл бөлу (басқа мектептердің мұғалімдері, үздіксіз білім беру жүйесінің өкілдері және т.б. қатысуы);

7. Желілік қауымдастықта қолданылатын қарым-қатынастың негізгі формалары (құралдары) (форум, чат, блог, желілік қызметтерді қолдану, вебинарлар, байқаулар);

8. Қауымдастықтың мақсат мен міндеттеріне сәйкес келетін түрлі іс-шаралар (ақпараттық, әдістемелік, сараптамалық-талдау, кеңес беру, оқытушылық);

9. Контент, оқу-әдістемелік әдебиеттер (өзектілігі, ақпараттық мазмұны, интерактивтілігі);

10. Дизайн және оңтайлылығы (іздеу жолдарының болуы және материалдарды сұрыптау, әлеуметтік желілер арқылы авторизациялау мүмкіндігі, мобильді нұсқаның

Подробно RU: 

Уважаемые коллеги!

 

Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – ЦПМ) приглашает педагогов организаций образования г. Нур-Султан принять участие в региональном интернет-конкурсе «Лучшее сетевое педагогическое сообщество» (далее – Конкурс).

Цель Конкурса – повышение роли сетевых профессиональных сообществ в совершенствовании сетевого взаимодействия педагогов, направленного на повышение профессиональной компетентности и их методической поддержки.

Участниками конкурса (далее – Участник) могут быть отдельные лица или группы профессионалов, принимающие участие в процессе организации и осуществления сетевых профессиональных сообществ педагогов на школьном сайте или на других платформах в сети интернет.

Конкурс проводится с 13 января по 01 июня 2020 г.

Сроки

Мероприятия

1 этап: с 13 января по 28 февраля 2020 г.

Подача Участниками заявок.

2 этап: до 20 мая 2020 г.

Анализ работы сетевых профессиональных сообществ Участников Конкурса.

3 этап: с 25 - 29 мая 2020 г.

Экспертная оценка Конкурсной комиссии

01 июня 2020 г.

Подведение итогов, размещение результатов Конкурса на сайте. Награждение победителей.

 

І этап – Подача Участниками заявок. Для участия в Конкурсе Участники заполняют на странице Конкурса онлайн форму «Информационная карта Участника» на сайте Организатора (www.cpm.kz) на казахском или русском языках.

II этап. Анализ работы сетевых профессиональных сообществ Участников Конкурса. Участники Конкурса активизирует работу сетевых сообществ, используя различные инструменты информационных технологий в соответствии с критериями оценивания сетевого педагогического сообщества. Организатор отслеживает изменения и улучшения сообщества, активность и решения профессиональных задач педагогов в соответствии с критериями оценивания.

IIІ этап. Экспертная оценка Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия оценивают представленную на Конкурс работу по ссылке указанной при заполнении онлайн формы «Информационная карта Участника» в соответствии с критериями (Приложение 2).

Формы участия в Конкурса:

- дистанционная.

- Рабочие языки Конкурса: казахский, русский, английский.

Конкурсная комиссия рассматривает:

- Заявки Участников Конкурса;

- Работу сетевых педагогических сообществ Участников в соответствии с «Критерии оценивания сетевого педагогического сообщества».

Порядок подачи заявок и Экспертная оценка Конкурсной комиссии:

1.    Заявка на участие в Конкурсе заполняется онлайн до 28 февраля 2020 года по ссылке на сайте Организатора (www.cpm.kz) регистрация.

2.    Оценка Конкурсной комиссии.

Контакты: Центр педагогического мастерства,
г. Нур– Султан, ул. Хусейн Бен Талал, 21/1, тел. 8 (7172) 235746, 235742

 

 

 

Критерии оценивания сетевого педагогического сообщества

 

Результаты Конкурса оцениваются по критериям, выполнение каждого критерия соответствует от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов по итогам Конкурса – 20 баллов.

Критерии оценивания:

1. Оформление веб-страницы сетевого педагогического сообщества (цель, задачи, концептуальность, целевые группы пользователей);

2. Наличие (количество) активных участников (инициаторы, организаторы, модераторы, координаторы мероприятий, авторы размещаемых авторских материалов);

3. Количество обсуждаемых тем и их сменяемость;

4. Плотность обсуждения;

5. Наличие соответствующей документации: Положения о работе сетевого сообщества педагогов, правил модерирования и других норм;

6. Направленность на расширение сферы сотрудничества (привлечение к обсуждению педагогов из других школ, представителей системы повышения квалификации и т.д.);

7. Основные формы (инструменты) сетевого взаимодействия, используемые в сетевом сообществе (форум, чат, блог, сторонние сервисы, вебинаров, конкурсов);

8. Разнообразие видов деятельности, соответствующие целям и задачам сообщества (информационная, методическая, экспертно-аналитическая, консультативная, учебная);

9. Контент, учебно-методическая поддержка (актуальность, информативность, интерактивность);

10. Дизайн и удобство пользования (наличие строки поиска и сортировки материалов, возможность авторизации через социальные сети, наличие мобильной версии).Новости 1 - 1 из 1 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера