Центр педагогического мастерства

Сми о нас

Новости

Областной форум директоров общеобразовательных школ «Лидерство в условиях обновления содержания образования»  в Жамбылской области 18.11.2019 Областной форум директоров общеобразовательных школ «Лидерство в условиях обновления содержания образования» в Жамбылской области

Подробно EN: 

On November 14-15, 2019, a branch of the Center of Pedagogical Excellence in Taraz, together with the NIS PMN of Taraz and the Regional Methodological administration, organized and held the regional forum of directors of secondary schools “Leadership in the conditions of updating the content of education”. The forum was attended by 250 directors of secondary schools, employees of the regional administration and district departments of education. The aim of the forum was to improve the professional skills of school leaders in the context of updating the content of education. During the forum, an exhibition was organized at which the experience of the regional educational organizations was presented.

         On the first day of the forum on November 14, 2019, in order to identify and popularize the best work experience within the framework of updating the content of education among the Leading schools of the Zhambyl region, the regional contest "The Best Leading School" was held.

    The competition was aimed at:

- creating conditions for the dissemination of advanced pedagogical experience in organizing and supporting the effective work of the leading schools of the region;

- expanding the range of professional communication of teachers in the region.

    At the competition was the protection of the business card “We are a community!”. The participants presented their professional creed, an original creative portrait of the best Leading school, the name, motto, mission and significance of the Leading school's work to update the content of education. Then, the Leading Schools defended projects on the topic: “An Effective Model of the Leading School Community”, at which they presented the community work system and the results of joint experience.

     The competition also assessed how participants answered questions from opponents, laconicism and reasoned answers, goodwill towards the audience, and professional-speech culture. At the end of the competition, the jury determined the winners and nominees of the competition.

      In accordance with the program of the forum, on the second day of November 15, 2019, the head of the Education Department of the Zhambyl Region Turmakhanbetova R.S., the rector of the Taraz State Pedagogical University, Doctor of Economics, Professor Amirbekuly E., the head of the Department of Methodological work of the Center of Pedagogical Excellence Entina I.L.

       At the forum, organized by the trainers of the branch, D.K. Berdibekova and A.S. Toktaganova, the dialogue platform "Innovative ideas in the practice of Leading schools", directors of Leading schools of the region shared their work experience.

    Then the forum went into the facilitation session "How to help develop a school development plan?" Trainers of the Center of Pedagogical Excellence Zholdasbaeva Sapura and Nugerbaev Tolegen held a 3-hour session on the development of a school development plan, identifying priorities and drawing up step-by-step actions when working on a school development plan. The forum participants noted the high effectiveness of training and the possibility of timely methodological support of professional trainers. In the Feedback Sheets, the participants showed that the forum, which gave them the opportunity to exchange experiences, was a success.


Подробно KZ: 

2019 жылдың 14-15 қарашасы күндері Педагогикалық шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалы, физика-метематика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Облыстық әдістемелік кабинет бірлесіп, «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы көшбасшылық» тақырыбында мектеп директорларының облыстық форумын өткізді. Форумға 250 мектеп директорлары мен облыстық білім басқармасы, қалалық/аудандық білім бөлімдері қызметкерлері қатысты.

Форумның мақсаты - білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мектеп басшыларының кәсіби дамуын жетілдіруге бағытталды. Форум жұмысы кезінде облыстық білім ұйымдарының іс-тәжірибелерінің көрмесі қойылды.

Форумның бірінші күні, яғни 2019 жылдың 14 қарашасы күні білім беру мазмұнын жаңарту аясында озық тәжірибені анықтау, насихаттау және тарату мақсатында Жамбыл облысы жетекші мектептері арасындағы Облыстық «Үздік жетекші мектеп» байқауы өткізілді.

Байқауда:

- Жетекші мектеп ұжымдарының инновациялық педагогикалық тәжірибелерін жинақтау және зерттеу-жобалау әрекеттерін насихаттау;

- Аймақтағы педагогтардың кәсіби қарым-қатынасының аясын кеңейту көзделді.

Жетекші мектептердің ұжымы «Біз қоғамдастықпыз!» визит карточкасын қорғап, өздерінің кәсіби кредосын, Үздік жетекші мектептің шығармашылық портретін, атауын, ұранын, миссиясын және білім мазмұнын жаңартуды қолдау жұмыстарының маңыздылығын ортаға салды. Сондай-ақ, «Жетекші мектеп қоғамдастығы жұмысының тиімді моделі» тақырыбында қоғамдастықтың жұмысының жүйелілігі, бірлескен тәжірибенің нәтижелілігі бойынша жоба қорғады.

Сонымен қатар үдеріс барысында байқауға қатысушылардың оппоненттердің сұрақтарына жауап бере алуы, жауаптардың аргументтілігі мен кәсіби-сөйлеу мәдениеті де сыналды.

Бағдарламаға сәйкес форумның екінші күні, 2019 жылдың 15 қараша күні пленарлық отырыста Жамбыл облысы білім басқармасының басшысы                                     Р.С. Тұрмаханбетова, Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры, э.ғ.д., профессор Е.Әмірбекұлы, Педагогикалық шеберлік орталығының Әдістемелік жұмыстар бөлімінің меңгерушісі И.Л. Энтина баяндама жасады.

Форум барысында филиал тренерлері Д.К.Бердибекова мен А.С.Токтаганова ұйымдастырған «Жетекші мектептердің тәжірибесіндегі инновациялар» тақырыбындағы диалогтік алаңда облыстағы жетекші мектептердің директорлары өз тәжірибелерімен бөлісті.

Форум «Мектептің даму жоспарын жасауға қалай көмек көрсетуге болады?» тақырыбындағы фасилитациялық сессияға ұласты. Фасилитациялық сессияны Педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері Жолдасбаева Сапура Әлжанқызы мен Нөгербаев Төлеген Кәкімұлы жүргізді. 3 сағаттық практикалық сессияда мектеп директорлары мектептің даму жоспарын, даму басымдықтары мен жоспар бойынша жүргізілетін әрекеттердің қадамдарын анықтады. Өз кері байланыстарында форумға қатысушылар профессионал-тренерлердің тарапынан дер кезінде көрсетілген әдістемелік қолдаудың жоғары тиімділігін атап көрсетті.


Подробно RU: 

14-15 ноября 2019 года филиал Центра педагогического мастерства в г. Таразе совместно с НИШ ФМН г. Тараза и Областным методическим кабинетом организовал и провел областной форум директоров общеобразовательных школ «Лидерство в условиях обновления содержания образования». В форуме участвовали 250 директоров общеобразовательных школ, работники областного управления и районных отделов образования. Целью форума было совершенствование профессионального мастерства руководителей школ в условиях обновления содержания образования. Во время работы форума была организована выставка, на которой был представлен опыт работы областных организаций образования.

В первый день форума, 14 ноября 2019 года, с целью выявления и популяризации лучшего опыта работы в рамках обновления содержания образования среди ведущих школ Жамбылской области был проведен областной конкурс «Лучшая ведущая школа».

Конкурс был направлен на:

- создание условий для распространения передового педагогического опыта по организации и поддержке эффективной работы ведущих школ региона;

- расширение диапазона профессионального общения педагогов региона.

На конкурсе была защита визитной карточки «Мы – сообщество!». Участники представили свое профессиональное кредо, оригинальный творческий портрет лучшей ведущей школы, название, девиз, миссию и значимость работы ведущей школы по обновлению содержания образования. Затем ведущие школы защищали проекты по теме: «Эффективная модель работы сообщества ведущей школы», на которых представили систему работы сообщества и результаты совместного опыта.

Также на конкурсе оценивалось, как участники отвечали на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов, доброжелательность по отношению к аудитории, профессионально-речевая культура. В конце конкурса члены жюри определили победителей и номинантов конкурса.

В соответствии с программой форума во второй день, 15 ноября 2019 года, на пленарном заседании выступили с докладами начальник Управления образования Жамбылской области Тұрмаханбетова Р.С., ректор Таразского государственного педагогического университета, д.э.н., профессор Амирбекулы Е., начальник Отдела методической работы Центра педагогического мастерства Энтина И.Л.

На организованной во время форума тренерами филиала Бердибековой Д.К. и Токтагановой А.С. диалоговой площадке «Инновационные идеи в практике ведущих школ» директора ведущих школ области поделились опытом работы.

Далее форум перешел в фасилитационную сессию «Как помочь разработать план развития школы?». Тренеры Центра педагогического мастерства Жолдасбаева Сапура и Нугербаев Толеген провели 3-часовую сессию по вопросам разработки плана развития школы, выявления приоритетных задач и составления пошаговых действий при работе над планом развития школы. Участники форума отметили высокую эффективность обучения и возможность своевременной методической поддержки тренеров-профессионалов. В листах обратной связи участники показали, что форум, который дал им возможность для обмена опытом, прошел успешно.

Расширяя границы сотрудничества… 15.11.2019 Расширяя границы сотрудничества…

Подробно EN: 

12 November, 2019 at Altay Institute for Educational Development named after A. Toporov in Barnaul was held International linguistic assembly “Russian language in Asian region”. Trainers of the Center of Excellence Raushan Abisheva (Taldykorgan) and Vladimir Pak (Oskemen) took an active part at the assembly. The aim of the event is to disseminate innovative experience of teaching Russian language as a native, a non-native and a foreign language.

At the plenary of the Assembly Raushan Abisheva presented an interactive presentation “Why and how teachers should support Russian language learning”. Two master classes were given: “Modern lesson. New approaches in teaching and learning” (Vladimir Pak), “Differentiating learning on Russian language lessons” (Raushan Abisheva).        

University teachers of the Tuva Republic, the Altai Republic, the Republic of Khakassia, Novosibirsk, and also teachers and the students of Altai region took part at the assembly. Interesting projects in the area of improving approaches of Russian language learning were presented, new pedagogical technologies and the ways of motivating Russian language acquisition were discussed.

It is important to mention great interest to the approaches of teaching and learning Russian language at Kazakhstani schools: Kazakhstani speaker’s sections were the most crowded and active. Russian colleagues actively participated at discussions, asked questions and acknowledged that the most ideas were valuable and necessary for practice.

The organizers and the participants of the assembly pointed out the importance of the sharing practices process, expressed their expectation for greater further cooperation among the countries to increase teachers professional development.


Подробно KZ: 

2019 жылдың 12 қарашасында Ресей Федерациясы Барнаул қаласындағы А.М.Топоров атындағы Алтай білімді дамыту институтында «Азия аймағындағы орыс тілі» тақырыбында Халықаралық лингвистикалық ассамблея өтті. Ассамблея жұмысының мақсаты: орыс тілінің ана тілі, екінші тіл және шет тілі ретінде оқытылу аймағындағы жаңашыл іс-тәжірибелерді тарату. Ассамблея жұмысына Педагогикалық шеберлік орталығының филиалдарының тренерлері Р.Б. Абишева (Талдықорған қаласы) және  В.С. Пак (Өскемен қаласы) қатысты.

Ассамблеяның пленарлық бөлімінде Р.Б. Абишева «Почему и как учителя должны поддерживать изучение русского языка» тақырыбында интербелсенді баяндама оқыды. Пікірталас алаңы жұмысы барысында біздің тренерлеріміз екі шеберлік сабақтар өткізді: «Современный урок. Новые подходы в преподавании и обучении» (Пак В.С.), «Дифференцированное обучение на уроках русского языка» (Абишева Р.Б.).

Ассамблея жұмысына Тыва, Алтай, Хакасия Республикаларының, Новосибирск қаласының жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, сондай-ақ Алтай өңірінің студенттері мен жалпы білім беретін мектептерінің мұғалімдері қатысты. Орыс тілін оқытуды жетілдіруге қолайлы жұмыстар ұсынылып, жаңа педагогикалық технологияларға белсенді түрде талдау жүргізілді, сонымен қатар орыс тілін үйренуге ынталандыру жолдары қарастырылды.

Қазақстандық спикерлер өткізген секцияларда қатысушалардың көп болуы – Қазақстан мектептерінде орыс тілін оқыту мен оқу әдістемесіне үлкен қызығушылық тудырғанын көрсетті. Ресейлік әріптестер пікірталасқа қызыға қатысты. Қазақстандық тәжірибелер мен идеялар өте қажетті және өте бағалы болып танылып, қатысушылар тарапынан көптеген сұрақтар тудырып, ашық әңгімеге тартты.

Ассамблеяны ұйымдастырушылар мен қатысушылар кері байланыстарында тәжірибе алмасудың құндылығы, мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін жетілдіру мақсатында халықаралық ғылыми-әдістемелік серіктестікті одан ары дамыту туралы ұсыныстарын айты.


Подробно RU: 

12.11.2019 г. на базе Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова в г. Барнауле состоялась Международная лингвистическая ассамблея «Русский язык в азиатском регионе». В работе ассамблеи приняли активное участие тренеры филиалов Центра педагогического мастерства – Абишева Р.Б. (г. Талдыкорган) и Пак В.С. (г. Усть-Каменогорск). Цель мероприятия: распространение инновационного опыта в области преподавания русского языка как родного, неродного и как иностранного.

На пленарном заседании ассамблеи Абишевой Р.Б. было представлено интерактивное выступление на тему «Почему и как учителя должны поддерживать изучение русского языка». В ходе работы дискуссионных площадок было проведено два мастер-класса: «Современный урок. Новые подходы в преподавании и обучении» (Пак В.С.), «Дифференцированное обучение на уроках русского языка» (Абишева Р.Б.).

В работе ассамблеи приняли участие преподаватели вузов Республики Тыва, Республики Алтай, Республики Хакасия, г. Новосибирска, а также учителя общеобразовательных школ и студенты университетов Алтайского края. Были представлены интересные работы в области совершенствования подходов в изучении русского языка, активно обсуждались новые педагогические технологии, рассматривались пути повышения мотивации к изучению русского языка.

Необходимо отметить огромный интерес к методике преподавания и обучения русскому языку в казахстанской школе: секции казахстанских спикеров были самыми многочисленными и оживленными. Российские коллеги с интересом включались в дискуссию, шли на открытый диалог, задавали вопросы, признавали многие идеи как очень ценный и необходимый опыт.

В обратной связи организаторы и участники ассамблеи отметили огромную ценность процесса обмена опытом, выразили надежду на расширение дальнейшего научно-методического сотрудничества между странами с целью совершенствования профессиональных компетенций учителей.Новости 1 - 2 из 2 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера