Центр педагогического мастерства

Сми о нас

Новости

Заседание республиканского учебно-методического совета в  г. Павлодаре 14.11.2018 Заседание республиканского учебно-методического совета в г. Павлодаре

Подробно EN: 

On November 12-13, 2018, a meeting of the Republican Educational and Methodological council was held in Pavlodar, organized by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, the National Academy of Education named after Y. Altynsarin and the Education Department of Pavlodar Region.

The purpose of this event is to popularize and exchange successful experience in the activities of the Innovation Center for Educational Development of the Education Administration of Pavlodar Region. The meeting participants discussed issues of improving the quality of education in terms of the updated curricular, the school management system, developing trilingual education in Pavlodar region, implementing IT education in secondary schools, using additional education resources for comprehensive personal development, informatization of the upbringing educational process, peculiarities of implementing the updated curricular in a rural schools, also actual issues of the methodological service development in updated curricular.

In cooperation with the Regional Department of Education, together with the colleagues from SC NCofPD “Orleu” branch in Pavlodar, the trainers of the “Center of Excellence” in Pavlodar branch Nygmetova B.D., Aydarkhanov I.I., Ibrayeva A.R. and Lee G.O. organized facilitated sessions on the topics “Educational management as a condition for improving the efficiency of the school’s functions”, "The use of modern technology in school management in the educational process."

During the joint discussion of the actual problems of methodological services in the regions of Kazakhstan, the participants of the facilitated sessions actively developed ways to solve them. Trainers using of active learning methods and modern technologies have provided conditions for collaborative work in groups. As a result of the facilitation, Kazakhstan’s staff of the methodological services identified effective ways to manage the school through leadership in education.

At the end of the event, the National Academy of Education named after Y. Altynsarin awarded letters of appreciation to the trainers for her enormous contribution to the development of education and for high professionalism.


Подробно KZ: 

2018 ж. 12 – 13 қарашасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы және Павлодар облысының Білім беру басқармасының ұйымдастыруымен республикалық оқу-әдістемелік кеңестің отырысы өтті.

    Іс-шараның мақсаты – Павлодар облысы Білім беру басқармасының білім беруді дамытудың инновациялық орталығының үздік тәжірибесімен алмасу және насихаттау. Отырысқа қатысушылар білім мазмұнын жаңартуда білім беру сапасын арттыру, мектепті басқару жүйесін жетілдіру, Павлодар облысында үш тілді білім беруді дамыту, жалпы орта білім беретін мектептерде IT-білім беруді енгізу, жеке тұлғаның жан-жақты дамуы үшін қосымша білім беру ресурстарын қолдану, оқу-тәрбие үдерісін ақпараттандыру, ауылдық мектепте жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу ерекшеліктері, сондай-ақ, жаңартылған білім беру мазмұнында әдістемелік қызметті дамытудың өзекті мәселелерін талқылады.

Педагогикалық шеберлік орталығының Павлодар қ. филиалының тренерлері Білім беру басқармасымен ынтымақтастық жұмыстары аясында «Өрлеу» БАҰО АҚ Павлодар облысы ПҚБАИ филиалындағы әріптестермен бірлесіп «Білім берудегі көшбасшылық мектепті басқарудың заманауи әдісі ретінде» әдістемелік студиясын ұйымдастырды. ПШО тренерлері Б.Д. Нығметова мен И.И. Айдарханова «Білім берудегі менеджмент мектеп жұмысының тиімділігін арттырудың шарты», А.Р. Ибраева мен Г.О. Ли «Мектепті басқаруда заманауи технологияларды қолдану» тақырыбында фасилитациялық отырыстар өткізді.

Қазақстанның аймақтарындағы әдістемелік қызметтің өзекті мәселелерін бірлесіп талқылау барысында фасилитациялық сессияға қатысушылар оның шешу жолдарын ұсынды. Оқытудың белсенді әдістері мен заманауи технологияларды қолдана отырып, тренерлер топтарда ынтымақтастық ортамен қамтамасыз етті. Фасилитация отырысы еліміздің аймақтарынан келген әдістемелік қызмет өкілдері білім берудегі көшбасшылық арқылы мектепті басқарудың тиімді жолдарын анықтады.

Іс-шараның соңында Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА ПШО филиалының тренерлеріне білім беру жүйесін дамытуда қосқан зор үлестері мен жоғары кәсіби шеберліктері үшін алғыс хаттармен марапаттады.


Подробно RU: 

12 – 13 ноября 2018 г. в г. Павлодаре прошло заседание республиканского учебно-методического совета, организованного Министерством образования и науки Республики Казахстан, Национальной Академией образования имени Ы. Алтынсарина и Управлением образования Павлодарской области.

Цель данного мероприятия – популяризация и обмен успешным опытом деятельности Инновационного центра развития образования Управления образования Павлодарской области. Участники заседания обсудили вопросы повышения качества образования в условиях обновленного содержания образования, совершенствования системы управления школой, развития трехъязычного образования в Павлодарской области, внедрения IT- образования в общеобразовательных школах, использования ресурса дополнительного образования для всестороннего развития личности, информатизации учебно-воспитательного процесса, особенности внедрения обновленного содержания образования в условиях сельской школы, также актуальные вопросы развития методической службы в условиях обновленного содержания образования.

В рамках сотрудничества с Управлением образования области, тренеры филиала Центра педагогического мастерства в г. Павлодаре совместно с коллегами филиала АО НЦПК «Өрлеу» института повышения квалификации Павлодарской области организовали методическую студию «Лидерство в образовании как один из современных подходов к управлению школой».

Тренеры ЦПМ Ныгметова Б.Д. и Айдарханова И.И. провели фасилитированные сессии «Образовательный менеджмент как условие повышения эффективности деятельности школы». А текже тренеры Ибраева А.Р. и Ли Г.О. на тему «Использование современных технологий в управлении школой».

В ходе совместного обсуждения актуальных проблем методических служб в регионах Казахстана участники фасилитированной сессии активно разрабатывали способы их решения. Тренеры посредством применения активных методов обучения и современных технологий обеспечили условия для коллаборативного сотрудничества в группах. В результате фасилитации работники методических служб регионов Казахстана определили эффективные пути управления школой через лидерство в образовании.

В завершение мероприятия НАО имени Ы. Алтынсарина наградила благодарственными письмами тренеров филиала ЦПМ за огромный вклад в развитие сферы образования и за высокий профессионализм.

Республиканский вебинар  «О внедрении новых  подходов в области экообразования в условиях малокомплектных школ» 14.11.2018 Республиканский вебинар «О внедрении новых подходов в области экообразования в условиях малокомплектных школ»

Подробно KZ: 

2018 жылдың 8- қарашасында Астана қаласындағы Педагогикалық шеберлік орталығы базасында, республикалық «Шағын жинақталған мектептердегі экологиялық білім» жобасын іске асыру аясында «Шағын жинақталған мектептер жағдайында экологиялық білім беру бағытында жаңашылдық әдістерді еңгізу» тақырыбында республикалық вебинар өтті.  

Вебинар өткізуде келесі мақсаттар көзделінді: оқыту бағдарламалары, оқушылардың бойында экологиялық мәдениетті қалыптастыру және балалардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастыруда ата-аналардың белсенділігін арттыру арқылы экологиялық білім беру ісінде жаңа көзқарастарды қалыптастыру.  

Вебинар жұмысына БҰҰ менеджерлері, аудандық білім бөлімі уәкілдері, ПШО тренерлері, шағын жинақты мектеп басшыларының біліктілігін арттыру курсының тыңдаушылары қатысты. Шараның өту барысында төмендегі қатысушылардың баяндамалары тындалды:

- Кертешев Талғат Сейітұлы, экожүйе және биоалаңтүрлілікті сақтау саласы бойынша БҰҰДБ жобасының менеджері. Спикер өз сөзінде БҰҰ Конференциясы, еліміз үшін аса құнды ресурс болып саналатын, қоршаған ортаны қорғау және дамыту жөнінде түсіндірмені қабылдағаны туралы хабарлады. БҰҰ тарапынан аталған мәселені шешу үшін қажетті әдістемелік құралдар және заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуде қолдау көрсетілді.

- Тулепова Бағдат Артыкбайқызы, Қорғалжын ауданы білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі. Бағдат Артыкбайқызы ауданда жобаның еңгізілуі, жетілдіруі мен дамуы, аудандық әдістемелік кабинетінің әдістемелік және ұйымдастырушылық тұрғыдан қолдауы, оқушылар мен ата-аналар қауымдастықтарының қатысуы туралы әңгімеледі.

- Мухатова Каршыға Көшербайқызы, Қорғалжын ауданы Шалқар орта мектебінің директоры, инициатор ретінде жобаның «оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» тақырыбы бойынша іске асырылу барысы туралы баяндады. Қаршыға Көшербайқызы айтуынша, жоба тақырыбы «Әдебиет» пәні және оқытудың жаратылыстану-математика бағытындағы «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»», «Технология» пәндерімен кіріктіліп оқытылу мен қатар экологиялық бағыттағы жазғы сауықтыру алаңының жұмысында да көрініс тапқан. Дәлірек айтқанда, мұғалімдер мен оқушылардың күшімен өзендер мен көлдердің жағдайлары бақыланып, жағалауларының тазалығы сақталады. Жергілікті сорлардағы балшықтың құрамы зерттеліп, емдік қасиеттері анықталады. Сондай-ақ, құстардың күз бен көктемгі қоныс аудару заңдылықтары зерттеліп, маршрут сызбаларын жасау тәжірибелері жүргізілуде.

Сонымен қатар вебинарға қатысушылар экологияны қорғауға байланысты басқа да мәселелерді қозғап, экологиялық тәрбие беру ісін жаңа сапалық деңгейге шығару қажеттілігінің манызы зор екендігін айта кетті.

Вебинар жұмысын қорыта келе қатысушылар, болашақта еліміздің биоресурстарын бағалау және тиімді пайдалану мәселелерін шешуде қолданыс табатындай нәтижелер беруі ықтимал деген бастамаларға қолдау көрсетті.


Подробно RU: 

8 ноября 2018 г. в г. Астане на базе Центра педагогического мастерства был проведен республиканский вебинар «О внедрении новых подходов в области экообразования среди школ в условиях МКШ» в рамках реализации республиканского проекта программы «Экологическое образование в малокомплекных школах».

Целью проведения вебинара являются внедрение новых подходов экообразование через учебные программы, формирование экологической культуры в воспитании учащихся, привлечение родителей к воспитанию общенационального достояния.

В работе вебинара приняли участие менеджеры ООН, представители районного отдела образования, тренеры ЦПМ, слушатели курсов Программы повышения квалификации руководителей общеобразовательных школ Республики Казахстан. В ходе проведения мероприятия с докладами выступили следующие участники:

- Кертешев Талгат Сейтович, менеджер проекта ПРООН в области сохранения биоразнообразия, экосистемы. Спикер рассказал о трактовке, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, представляющую собой недооцениваемый ресурс

страны. Для решения данной проблемы со стороны ООН предложена моральная и материальная поддержка в обеспечении современными техническими оборудованиями и дидактическими материалами.   

- Тулепова Багдат Артыкбаевна, заведующий методическим кабинетом Отдела образования Коргалжинского района рассказала о внедрении проекта, его совершенствовании и дальнейшей реализации в соседних регионах, о ведении работы районного методического кабинета по оказанию методической и организационной поддержки, в частности, участия школьников, учителей и родительской общественности.

- Мухатова Каршыга Кошербаевна, директор Шалкарской средней школы Коргалжинского района как инициатор проекта рассказала о ходе реализации идеи проекта через «Развитие функциональной грамотности школьников». Тему проекта интегрировали в учебные программы по предметам «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «Технология», которые ориентированы на развитие грамотности школьников естественно-научного направления и процесса исследования. О работе по организации и проведению летнего оздоровительного лагеря по экологическому направлению. В период летней практики совместно с учениками проводится очищение берега рек и озер, реализуются мероприятии по исследованию состояния рек и озер, состава грязи некоторых населенных пунктов и выявления их лечебных свойств. Ведется наблюдение и исследуют закономерности перелета в зимнее и весеннее время, осуществляют карту перелета и прилета птиц в поймы рек и озер.

Также участники вебинара обсуждали новые тенденции и проблемы, свидетельствующие о необходимости выхода экологического воспитания на качественно новый уровень. Привить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе детям в школьном возрасте – это актуальная задача системы образования.

В завершение вебинара участники поддержали инициаторов проекта по данной теме, ориентированной на разрешение проблем в перечисленных областях, результаты которых могут использоваться при решении практических задач по оценке и использованию биоресуров страны.


Семинары по теме «Организация воспитательной работы в Назарбаев Интеллектуальных школах» 11.11.2018 Семинары по теме «Организация воспитательной работы в Назарбаев Интеллектуальных школах»

Подробно EN: 

For   the purposes   of    presenting the experience of   AEO "Nazarbayev Intellectual Schools" the Kostanay branch   of   Center of   Excellence together with the Kostanay Physics and Mathematics Nazarbayev     Intellectual    school organized and   had the seminars on the topic "Educational Work Organization in   Nazarbayev   Intellectual    Schools"   for Kostanay comprehensive schools deputy directors on educational   work   and   librarians on November, 6-8, 2018.

The curators and teachers – tutors of Kostanay   Nazarbayev Intellectual   school were explaining   the seminar participants how to organize the "Clever Thursday"   and school   community "Shanyrak"   at schools, were presenting club activities and were delivering master classes    on pottery, ceramics, and vocal. The additional education teachers were holding a master class on the board   games organization.

The librarians were   told   how    to use active methods for pupils’ reading culture development at comprehensive   schools.

During the feedback stage of the seminar "Educational   Work Organization   in   Nazarbayev   Intellectual    Schools" the   participants   spoke    about the importance of transforming the experience of   Nazarbayev Intellectual schools and practical support   by the curators and teachers-tutors while doing this work with pupils.


Подробно KZ: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ тәжірибесін тарату аясында Педагогикалық шеберлік орталығының Қостанай қаласындағы филиалы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің филиалымен бірлесе отырып 2018 жылдың 6-8 қараша аралығында Қостанай қаласының жалпы білім беретін мектептерінің директорларының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары және кітапханашылары үшін «Назарбаев Зияткерлік мектептерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру» тақырыбында семинарлар өткізді.

Назарбаев Зияткерлік мектептірінің Қостанай қаласындағы филиалының кураторлары мен педагог-тәрбиешілері семинарға қатысушылармен мектептегі «Ақылды бейсенбі», «Шаңырақ» атты мектепішілік қоғамдастықты құрдың ерекшеліктерімен бөлісті және үйірмелер жұмысын ұйымдастырудың тәсілдерін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар үйірмелерді жүргізу бойынша шеберлік-сыныптарын да өткізді (қыш-құмыра ісі, керамика, вокал). Қосымша білім беру педагогтары үстел ойындарын ұйымдастыру бойынша шеберлік-сыныптарды өткізді.

Педагог-кітапханашы оқушылардың оқу мәдениетін дамытудың белсенді әдіс түрлерін көрсетті. Бұл әдістерді жалпы білім беретін мектептер үшін оңтайландыруға болады.

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру» семинарына қатысушылардың берген кері байланыстарында тәжірибесін таратудың және оқушылармен жұмысты ұйымдастырудағы куратарлар мен педагог-тәрбиешілердің тәжірибелік қолдауының маңыздылығын атап өтті.


Подробно RU: 

В рамках трансляции опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» филиалом Центра педагогического мастерства в городе Костанае совместно с филиалом Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в период с 6 по 8 ноября 2018 года были организованы и проведены семинары по теме «Организация воспитательной работы в Назарбаев Интеллектуальных школах» для заместителей директоров по воспитательной работе и библиотекарей общеобразовательных школ города Костаная.

Кураторы и педагоги – воспитатели Назарбаев Интеллектуальной школы г. Костаная поделились с участниками семинара особенностью проведения в школе «Умного четверга», созданием школьного сообщества «Шанырақ», показали не только способы организации кружковой работы, но и мастер-классы по ведению кружков (гончарное дело, керамика, вокал). Педагоги дополнительного образования провели мастер-класс по организации настольных игр.

Педагогом-библиотекарем были продемонстрированы методы использования активных форм развития культуры чтения у учащихся, которые с большим успехом можно адаптировать в общеобразовательных школах.

В обратной связи участники семинара «Организация воспитательной работы в Назарбаев Интеллектуальных школах» высказались о значимости трансляции опыта Назарбаев Интеллектуальных школ и практической поддержки кураторами и педагогами-воспитателями в организации работы с учащимися.


Областной семинар «Исследование в действии: от теории к практике» 11.11.2018 Областной семинар «Исследование в действии: от теории к практике»

Подробно EN: 

On November 7, 2018, the branch of the Center of Excellence in Taraz of the LTD “Nazarbayev Intellectual Schools” held a regional seminar "Research in action: from theory to practice" based on the M.Auezov gymnasium school in the Sarysu district. School-gymnasium named after M.Auezov is one of the 33rd Leading schools of the region.

The seminar was attended by teachers from the region who completed courses in level programs, specialists from the Sarysu District Training and Methodology Office, trainers from the branch of the Center of Excellence in the city of Taraz, in total 64 teachers.

The aim of the seminar was to support teachers who completed courses in level programs in conducting research in action, to continue the exchange and dissemination of teachers' experience in this direction, and to further develop a research culture in action for teachers and teachers.

In the first part of the seminar, the director of the school Kambarbayeva R.S. had reports «Іс-әрекеттегі зерттеу басқару мен бақылауда», methodologist of the Sarysu department of education Kenzhaliyeva T.O. «Сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған іс-әрекет – сапалы білім берудің негізі», a senior manager of the branch of the CoE Berdibekova D.K. «Іс-әрекеттегі зерттеу - мектеп пен мұғалімді дамыту тетігі», coordinator of the Leading school Dyisenova G.T. «Мектепте іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің маңызы». The presentations noted the importance of conducting research in action in the region, in the district, at school.

A poster session was organized in the second part of the seminar. 8 teachers were introduced to the results of research conducted with the aim of improving teaching and learning. The results of the lesson study were presented during coaching. Coaches of the branch Berdibekova D.К. and Naregeeva A.M. were held trainings on the «Сыныптағы қадағалау – оқыту мен оқуды зерттеу құралы ретінде».

The novelty of the seminar was the presentation by teachers of the results of their work in the form of posters. This made it possible for teachers not only to hear the goals, the course and the results of the research, but also to get closer to the evidence obtained, to get answers to the questions that were concerned, to visually see the Research work in action.

In the final part, the workshop participants gave feedback and recommendations on the workshop, expressed their wishes. While some participants noted that they had expanded their knowledge in conducting observation, interviewing students after class, working with data, etc., others noted that they had observed ways of effectively presenting Research in action. The teachers expressed gratitude to the branch for carrying out this kind of post-course support activities and the opportunity to exchange experiences among themselves.


Подробно KZ: 

2018 жылдың 7 қараша күні «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалы Сарысу ауданы М.Әуезов мектеп-гимназиясының базасында «Іс-әрекеттегі зерттеу: теориядан тәжірибеге» атты облыстық семинар өткізді. М.Әуезов мектеп-гимназиясы облыстағы 33 жетекші мектептің бірі болып анықталған.

Семинарға деңгейлік бағдарламалар бойынша курстардан өткен мұғалімдер, аудандық оқу-әдістемелік кабинет мамандары, Педагогикалық шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалының тренерлерімен бірге барлығы 64 педагогтер қатысты.

Семинардың мақсаты - деңгейлік бағдарламалар бойынша курстан өткен мұғалімдердің Іс-әрекеттегі зерттеуін қолдау; Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізіп жатқан мұғалімдерді анықтау, тарату және тәжірибе алмасу; Мектеп пен мұғалімнің Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу мәдениетін қалыптастыру.

Семинардың бірінші кезеңінде мектеп директоры Р.С.Қамбарбаеваның «Іс-әрекеттегі зерттеу басқару мен бақылауда», Сарысу аудандық білім бөлімінің әдіскері Т.О.Кенжалиевтің «Сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған іс-әрекет-сапалы білім берудің негізі», Педагогикалық шеберлік орталығы Тараз қаласындағы филиалының аға менеджері Д.К.Бердибекованың «Іс-әрекеттегі зерттеу:мектеп пен мұғалімді дамыту тетігі», Жетекші мектеп үйлестірушісі Г.Т.Дүйсенованың «Мектепте іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің маңызы»    атты таныстырылымдары тыңдалды. Таныстырылымдар барысында облыс, аудан және мектеп көлемінде іс-әрекеттегі зерттеуге ерекше мән беріп отырғандығы айтылды.

Семинардың екінші кезеңінде постерлік сессия ұйымдастырылды. Онда оқу мен оқытуды жақсарту мақсатында жүргізілген 8 мұғалімнің іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарының нәтижелері жарияланды. Сабақты зерттеу нәтижелері коучинг сабақтары арқылы оқытылды. Семинардың екінші кезеңінде филиал тренерлері Д.К.Бердибекова мен А.М.Нарегеева «Сыныптағы қадағалау-оқыту мен оқуды зерттеу құралы ретінде» тренингісін өткізді.

Семинардың жаңашылдығы – мұғалімдердің іс-әрекеттегі зерттеу нәтижелерін постерлік сессия түрінде ұсынып, жұмыстың дәлелдемелерін көріп, оған сұрақтар қойып, іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарын біртұтас визуалды қабылдауға мүмкіндіктің болуында болды.

Семинардың қорытынды кезеңінде қатысушылар семинар жұмысына кері байланыс
беріп, ұсыныс, тілектерімен бөлісті. Қатысушылар іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу
барысында бақылау, деректермен жұмыс, оқушы үнін жүргізу т.б. сұрақтар бойынша
тәжірибесінің толыққанын айтқан болса, келесілері іс-әрекеттегі зерттеуді ұсынудың тиімді жолдарын көргендігін
атап өтті. Педагогикалық шеберлік орталығына курстан кейінгі қолдау шараларын
өткізіп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік жасап отырғанына алғыстарын білдірді.


Подробно RU: 

7 ноября 2018 года филиал Центра педагогического мастерства в г.Тараз АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» на базе школы-гимназии имени М. Ауезова Сарысуского района провел областной семинар «Исследование в действии: от теории к практике». Школа-гимназия имени М. Ауезова является одной из 33 ведущих школ области.

В семинаре приняли участие учителя области, прошедшие курсы по уровневым программам, специалисты Сарысуского районного учебно-методического кабинета, тренеры филиала Центра педагогического мастерства в г. Таразе - всего 64 педагога.

Целью семинара было поддержать учителей, прошедших курсы по уровневым программам, в проведении Исследования в действии, продолжить обмен и распространение опыта учителей в этом направлении, дальнейшее формирование у школ и учителей культуры проведения Исследования в действии.

В первой части семинара были заслушаны выступления директора школы Камбарбаевой Р.С. «Іс-әрекеттегі зерттеу басқару мен бақылауда», методиста Сарысуского отдела образования Кенжалиева Т.О. «Сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған іс-әрекет – сапалы білім берудің негізі», старшего менеджера филиала ЦПМ Бердибековой Д.К. «Іс-әрекеттегі зерттеу - мектеп пен мұғалімді дамыту тетігі», координатора Ведущей школы Дүйсеновой Г.Т. «Мектепте іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің маңызы». В выступлениях отмечалась значимость проведения Исследования в действии в области, в районе, в школе.   

Во второй части семинара была организована постерная сессия. 8 учителей познакомили с результатами исследований, проведенных с целью улучшения преподавания и обучения. Результаты Исследования урока были представлены во время обучения на коучинге. Тренерами филиала Бердибековой Д.К. и Нарегеевой А.М. были проведены тренинги «Сыныптағы қадағалау – оқыту мен оқуды зерттеу құралы ретінде».

Новизной семинара было представление учителями результатов своей работы в виде постеров. Это дало возможность учителям не просто услышать цели, ход и результаты проведенных исследований, но и ближе познакомиться с полученными доказательствами работ, получить ответы на волновавшие вопросы, целостно визуально увидеть работы по Исследованию в действии.  

В заключительной части участники семинара дали обратную связь и рекомендации по семинару, высказали свои пожелания.   Если одни участники отметили, что пополнили свои знания в проведении наблюдения, интервьюирования учеников после урока, в работе с данными и др., то другие отметили, что наблюдали пути эффективной презентации Исследования в действии. Учителя выразили благодарность филиалу за проведение такого рода мероприятий по оказанию посткурсовой поддержки и предоставленную возможность обмена опытом между собой. 


Международное сотрудничество с педагогическими кадрами  Республики Туркменистан 08.11.2018 Международное сотрудничество с педагогическими кадрами Республики Туркменистан

Подробно EN: 

In the period from October 22 to November 3, 2018, the staff of the Center of Excellence and the Center of Educational Programs of AEO “Nazarbayev Intellectual schools” jointly with the European Union's project “Assistance in the Development of the Education System of Turkmenistan” conducted seminars for employees of the Institute of Education, heads and teachers of secondary schools of Turkmenistan. The following programs were presented at the seminars:

•         Updated content of secondary education;

•         Leadership and school management;

•         Innovative teaching methods.

The participants of the seminar, including the staff of the Institute of Education, got acquainted with great interest with the main directions, structure and content of the renewed secondary education program in the Republic of Kazakhstan. Participants asked questions, showing great interest in the program.

Heads of secondary schools openly welcomed the ideas of leadership and school management, understanding their relevance and importance in modern education.

New approaches to teaching and learning have aroused genuine interest among teachers of Turkmenistan. Seminar participants, who have the experience in the use of innovative technologies, noted the consistency and effectiveness of the proposed program. Teachers – representatives of five vilayets (regions) – are ready to test new teaching methods in order to improve the quality of learning.

These programs have long-term prospects, since our colleagues from Turkmenistan are interested in further joint projects. The final feedback confirms the great interest in the programs presented, highly appreciates the work of the trainers and contains proposals for joint professional activities in order to exchange experience and effective cooperation.


Подробно KZ: 

2018 жылдың 22-қазаны мен 3-қарашасы аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы және Білім беру бағдарламалары орталығының қызметкерлері Еуропалық одақтың «Түрікменстан білім беру жүйесін дамытуды қолдау» жобасымен бірлесіп Білім беру институты қызметкерлеріне, Түрікменстан жалпы білім беретін мектеп басшылары мен педагогтеріне семинарлар өткізді. Аталған семинарларда келесі бағдарламалар ұсынылды:

·        Орта білім беру мазмұнының жаңартылуы;

·        Көшбасшылық және мектепті басқару;

·        Оқытудың инновациялық әдістері.

Семинар тыңдаушылары, сонымен қатар Білім беру институтының қызметкерлері Қазақстан Республикасындағы жаңартылған орта білімнің негізгі бағыттарымен, құрылымымен және бағдарламаның мазмұнымен танысып, үлкен қызығушылық білдірді. Қатысушылар бағдарламаға деген өздерінің ықыластарын сұрақтар қою арқылы көрсетті.

Жалпы білім беретін мектеп басшылары көшбасшылық және мектепті басқару иедяларының қазіргі таңдағы білім берудегі өзектілігі мен маңыздылығын түсіне отырып, жарқын қабылдады.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер Түрікменстан мұғалімдерінің нағыз қызығушылығын тудырған мәселе болды. Инновациялық технологияларды қолдану бойынша тәжірибелері бар семинар қатысушылары ұсынылған бағдарламаның жүйелілігі мен нәтижелілігін атап өтті.

Бес велаяттың (облыс) өкілдері болып табылатын мұғалімдер оқу сапасын арттыру мақсатында жаңа әдістерді апробациялауға дайын екендіктерін көрсетті.

Жоғарыда аталған бағдарламалардың келешегі ұзақ мерзімді болып табылады, себебі біздің Түрікменстандағы әріптестеріміз алдағы бірлескен жобаларға қызығушылық танытып отыр. Қорытынды кері байланыс ұсынылған бағдарламаларға қызығушылықтың зор екенін дәлелдеп, тренерлердің жұмысына жоғары баға берді. Сонымен қатар тәжірибе алмасу және тиімді ынтымақтастық құру мақсатында кәсіби қызмет бойынша ұсыныстарды қамтиды.


Подробно RU: 

В период с 22 октября по 3 ноября 2018 года сотрудниками Центра педагогического мастерства и Центра образовательных программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с проектом Европейского союза «Содействие в развитии системы образования Туркменистана» проведены семинары для работников Института образования, руководителей и педагогов общеобразовательных школ Туркменистана. На семинарах были представлены следующие программы:

·        Обновленное содержание среднего образования;

·        Лидерство и управление школой;

·        Инновационные методы преподавания.

Слушатели семинара, в том числе и сотрудники Института образования, с огромным интересом знакомились с основными направлениями, структурой и содержанием программы обновленного среднего образования в Республике Казахстан. Участники задавали вопросы, проявляя большую заинтересованность программой.

Руководители общеобразовательных школ открыто приветствовали идеи лидерства и управления школой, понимая их актуальность и значимость в современном образовании.

Новые подходы в преподавании и обучении вызвали неподдельный интерес у учителей Туркменистана. Участники семинара, имеющие опыт в использовании инновационных технологий, отмечали системность и результативность предлагаемой программы. Учителя – представители пяти велаятов (областей) – готовы апробировать новые методы преподавания с целью повышения качества обучения.

Данные программы имеют долгосрочные перспективы, поскольку наши коллеги из Туркмении заинтересованы в дальнейших совместных проектах. Итоговая обратная связь подтверждает огромный интерес к представленным программам, даёт высокую оценку работе тренеров и содержит предложения по совместной профессиональной деятельности с целью обмена опытом и эффективного сотрудничества.


Travelling Lesson Study шагает по планете! Идеи, достойные распространения, распространяются! 08.11.2018 Travelling Lesson Study шагает по планете! Идеи, достойные распространения, распространяются!

Подробно EN: 

Center of Excellence is expanding the circle of its friends and associates far beyond the borders of Kazakhstan. The meeting at the international educational conference “ED Crunch Moscow”, where the experience of Kazakhstani teachers in conducting research was presented, gave impetus to cooperation with teachers from Togliatti (Russia).

The seminar on the topic "Organization of Lesson Study in school" was held for a teaching staff of PEI SS "Educational Center" School” from October 31st to November 2nd, 2018. For 3 days teachers under the guidance of the trainer of the Center of Excellence Zhanna Baigarinova made a plan of their  own Lesson Study, modelled the situations, formulated research questions on the practice of teaching, developed the observation forms and methods for analyzing lessons. Special interest focused on the aspects of differentiation, deep learning pedagogy and lesson goal-setting.

The implementation of the Lesson in the daily practice of teachers of the Republic of Kazakhstan has aroused thoughtful interest and inquisitive questions from Togliatti teachers. Feedback showed a high appreciation of the workshop methods, quality of resources and style of conducting the training. In plans to continue working together in matters of teaching and learning.


Подробно KZ: 

Педагогикалық шеберлік орталығы өзінің достарының және мүдделестерінің шеңберін Қазақстан аумағынан тысқары жерлерде кеңейтуде. Зерттеулер жүргізудегі Қазақстан мұғалімдерінің тәжірибесі ұсынылған «ED Crunch Moscow» халықаралық білім беру конференциясындағы кездесу Тольятти қаласының (Ресей) педагогтерімен ынтымақтастық құрудың бастамасы болды.

2018 жылдың 31-қазаны мен 2-қарашасы аралығында ЖЖББМ ОЖББМ «Мектеп» Білім беру Орталығы» педагогтеріне «Мектепте Lesson Study-ді ұйымдастыру» тақырыбында семинар өткізілді. 3 күн бойы мұғалімдер Педагогикалық шеберлік орталығының тренері Жанна Байгаринованың басшылығымен өздерінің сабақты зерттеу жоспарын жасақтады, жағдаяттарды үлгіледі, оқыту тәжірибесін зерттеудің сұрағын құрастырды, бақылау формаларын мен сабақты талдаудың әдістерін әзірледі. Саралау, тереңдетілген педагогика және сабақ мақсатын қою сияқты аспектілер ерекше қызығушылық тудырды.

Қазақстан Республикасы мұғалімдерінің күнделікті тәжірибесіне Lesson Study-ді енгізу мәселесі тольяттилік мұғалімдердің терең қызығушылығы мен көптеген сұрақтардың туындауының себебі болды. Кері байланыс семинар әдістерінің, ресурстар сапасының және тренингті жүргізу стилінің жоғары деңгейде бағаланғанын көрсетті. Оқыту және оқу мәселелері бойынша әрі қарай бірлескен жұмысты келешекте жалғастыру жоспарда бар.

 


Подробно RU: 

Центр педагогического мастерства расширяет круг своих друзей и единомышленников далеко за пределы Казахстана. Встреча на международной образовательной конференции «ED Crunch Moscow», на которой был представлен опыт казахстанских учителей в проведении исследований, дала импульс сотрудничеству с педагогами из г. Тольятти (Россия).
С 31 октября по 2 ноября 2018 года прошел семинар «Организация Lesson Study в школе» для педагогов ЧОУ СОШ "Образовательный Центр "Школа". Учителя в течение 3 дней под руководством тренера Центра педагогического мастерства Жанны Байгариновой составляли план собственного исследования уроков, моделировали ситуации, формулировали вопросы исследования практики преподавания, разрабатывали формы наблюдения и методы анализа уроков. Особенный интерес вызвали аспекты дифференциации, углубленной педагогики и постановки целей на уроке.
Внедрение Lesson Study в повседневную практику учителей Республики Казахстан вызвало вдумчивый интерес и пытливые вопросы тольяттинских учителей. Обратная связь показала высокую оценку методов семинара, качества ресурсов и стиля ведения тренинга. В планах дальнейшее продолжение совместной работы в вопросах преподавания и обучения.Новости 1 - 6 из 6 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера