Центр педагогического мастерства

Центр педагогического мастерства

Новости

О проведении I Регионального форума «ЖАҢАРУ ЖАРШЫСЫ»  в г. Шымкент 15.10.2019 О проведении I Регионального форума «ЖАҢАРУ ЖАРШЫСЫ» в г. Шымкент

Подробно EN: 

On October 10-11, 2019 the Center of Excellence with the support of the Department of Education of Shymkent city and South-Kazakhstan State Pedagogic University conducted the I Regional Forum “Zhanaru Zharshysy” with the participation of the leading schools of the region.

The aim of the Forum is to increase the potential of comprehensive schools, conduct support in creating an effective mechanism of managing the quality in implementing updated content of education in every region of the country by the leading schools.

More than 400 principals and teachers of schools, as well representatives of AEO “Nazarbayev Intellectual Schools”, Center of Excellence, Departments of Education of Turkestan, Almaty, Kyzylorda oblasts participated in the Forum.

On the first day of the Forum the dialogue platform “Innovative ideas in the practice of the leading schools” was organized. As a part of the platform 7 sections on the questions of innovative management, Lesson Study, development of social projects and professional development in pedagogic institutions took place.

On the second day on the basis of the school-lyceum # 1 named after Pushkin A.S. and the school-lyceum # 89 facilitated sessions on the “Model of modern leading school” were conducted by the trainers of the CoE. During the sessions’ participants worked on creating the model of modern leading school.

As a result of the Forum the priorities of further development of the leading schools were defined, as well as the directions of professional competencies development were specified.


Подробно KZ: 

2019 жылғы 10-11 қазанда Педагогикалық шеберлік орталығы Шымкент қаласының Білім басқармасы мен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің қолдауымен Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірлеріндегі жетекші мектептердің «ЖАҢАРУ ЖАРШЫСЫ» аталатын жетекші мектептердің І өңірлік форумын өткізді.

Форумның мақсаты жалпы білім беретін мектептердің педагогикалық ұжымдарының әдістемелік әлеуетін кеңейту, еліміздің әр өңірінде жаңартылған білім мазмұнын енгізу сапасын тиімді басқару тетігін құра отырып, жетекші мектептерге қолдау көрсету болып табылады.

Форум жұмысына 400-ден астам педагогтер: мектеп басшылары мен мұғалімдері, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның, Педагогикалық шеберлік орталығының, Түркістан, Қызылорда, Алматы, Жамбыл облыстары Білім басқармаларының өкілдері қатысты.

Форумның бірінші күні қатысушыларға арналған «Жетекші мектептердің тәжірибесіндегі инновациялық идеялар» аталатын диалогтік алаң ұйымдастырылды: оның аясында сабақты жоспарлау, серіктес мектептермен өзара әрекет, инновациялық менеджмент, сабақты зерттеу, әлеуметтік жобаларды дамыту және педагогикалық жоғары оқу орындарында кәсіби даярлау мәселелері жөнінде 7 секция өткізілді.

Екінші күні қатысушылар жаңартылған білім мазмұнын енгізу жағдайында тиімді оқыту мен педагогтерді кәсіби дамыту мәселелері жөнінде жетекші мектеп директорлары мен мұғалімдерінің, ПШО тренерлерінің қолдауымен түрлі шеберлік сабақтары мен TED-баяндауларына қатысты.

Сондай-ақ Шымкент қаласындағы А.С. Пушкин атындағы №1 мектеп-лицейі мен №89 мектеп-лицейі базасында «Заманауи Жетекші мектептердің моделі: өзара ынтымақтастықтағы инновациялар мен траектория» тақырыбындағы фасилитирленген сессиялар өткізілді, онда қатысушылар ПШО тренерлерінің қолдауымен заманауи жетекші мектептің моделін жасау үшін әрекеттер жасады.

Форум жұмысының қорытындылай келе жетекші мектептерді дамытудың одан әрі басымдықтары белгіленді, педагогикалық ұжымдардың кәсіби құзыреттілігін дамытудың бағыттары нақтыланды.


Подробно RU: 

10-11 октября 2019 года Центром педагогического мастерства при поддержке Управления образования г.Шымкент и Южно-Казахстанского государственного педагогического университета был проведен
I Региональный форум «Жаңару жаршысы» ведущих школ южного региона Республики Казахстан.

Целью форума является повышение методического потенциала общеобразовательных школ и оказание поддержки ведущим школам в создании эффективного механизма управления качеством внедрения обновленного содержания образования в каждом регионе страны.
В работе форума приняли участие более 400 педагогов: руководителей и учителей школ, представителей АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Центра педагогического мастерства, Управлений образования Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской областей.

В первый день форума для участников была организована диалоговая площадка «Инновационные идеи в практике ведущих школ», в рамках которой проведено 7 секций по вопросам планирования урока, взаимодействия с партнерскими школами, инновационного менеджмента, исследования урока, развития социальных проектов и профессиональной подготовки в педагогическом вузе.

Во второй день участники посетили различные мастер-классы и TED-выступления директоров и учителей ведущих школ, тренеров ЦПМ по вопросам эффективного обучения и профессионального развития педагогов в условиях внедрения обновленного содержания образования. На базе школы-лицея №1 имени А.С. Пушкина и школы-лицея №89 города Шымкент были проведены фасилитированные сессии на тему «Модель современной ведущей школы: инновации и траектория взаимосотрудничества», где под руководством тренеров ЦПМ участники работали над созданием модели школы.

По итогам работы форума были определены приоритеты дальнейшего развития ведущих школ, конкретизированы направления развития профессиональной компетентности педагогических коллективов.


О проведении семинара «Обучение на основе феноменов (реальных явлений)» (финский опыт) 15.10.2019 О проведении семинара «Обучение на основе феноменов (реальных явлений)» (финский опыт)

Подробно EN: 

On October 14-17, 2019 the first seminar “Phenomenon- based learning (real events)” was conducted for the developers of educational programmes and trainers of the Center of Excellence with the invitation of Finnish researches.

The key speaker of the seminar is David Marsh, the Head of Innovations and External Affairs of EduCluster Finland. It is an organization found on the basis on the University of Jyväskylä. For 25 years the researcher has been working on development of strategies and implementation of innovations in Finnish education, has 5 degrees at UK universities, Finland and Spain, directed scientific projects in more than 40 countries of the world.

Another speaker is Jan Lundell, Head of Department of Chemistry in the University of Jyväskylä. His research directed to the use of ICT in teaching Chemistry and Development of Chemistry Education. Since 2015 he had been an editor of the “Journal of Molecular Structure”, and the present time he is a member of Board of Directors.

The topic of the seminar is devoted to the Phenomenon- based learning (PhBL), that was developed in Finland. PhBL is an pragmatic social constructivist concept for developing systematic thinking of students and actively applied in teaching of the Sciences.

As a result of the seminar it is planned to develop educational programmes on in-service training of Intellectual schools and comprehensive schools’ teachers of Math, Physics, Chemistry, Biology, Geography with the aim of increasing the quality of natural sciences and mathematics education.

The next seminar is planned to take place on November 27-28, 2019.


Подробно KZ: 

2019 жылғы 14-17 қазан аралығында арнайы шақырылған Финляндия ғалымдарының өткізуімен Педагогикалық шеберлік орталығының жалпы білім беру бағдарламаларын әзірлеушілері мен тренерлеріне арналған «Феномендер негізінде оқыту (шынайы көріністер)» тақырыбындағы алғашқы білім беру семинары ұйымдастырылды.

Семинардың жетекші спикері Йювяскюля университеті (University of Jyväskylä) базасында құрылған EduCluster Finland ұйымының инновация және сыртқы байланыс жөніндегі директоры Дэвид Марш болып табылады. Ғалым 25 жыл бойы финдік білім жүйесінің стратегиясын әзірлеумен және инновацияларды енгізумен айналысады, Ұлыбритания, Финляндия және Испания университеттерінің 5 ғылыми дәрежесін иеленген, әлемнің 40-тан астам елінде ғылыми жобаларды басқарған.

Келесі спикер Йан Лундэлл, Йювяскюля университеті химия кафедрасының меңгерушісі. Оның зерттеулері химияны оқытуда және химия білімін дамытуда АКТ-ны қолдануға бағытталған. Ол 2015 жылдан бастап «Молекулярлық құрылым» (“Journal of Molecular Structure”) журналының редакторы болды, соңғы жылдары басылымды шығару жөніндегі директорлар кеңесінің мүшесі.

Семинар тақырыбы Финляндияда әзірленген Концептілер негізінде оқытуға (PhBL) арналады. PhBL оқушылардың жүйелі ойлауын дамыту үшін прагматикалық әлеуметтік сындарлы тұжырым болып табылады және нақты ғылым пәндерін зерделеу барысында қолданылады.

Семинар қорытындысы бойынша жаратылыстану-математикалық білім берудің сапасын жақсарту мақсатында Зияткерлік мектептердің және еліміздің жалпы білім беретін мектептерінің математика, физика, химия, биология, география мұғалімдеріне арналған біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасын әзірлеу жоспарланады.

Семинардың жалғасы 2019 жылғы 27-28 қарашада жоспарланып отыр.


Подробно RU: 

С 14 по 17 октября 2019 года для разработчиков образовательных программ и тренеров Центра педагогического мастерства организован первый обучающий семинар «Обучение на основе феноменов (реальных явлений)» с приглашением ученых Финляндии.

Ведущим спикером семинара выступил Дэвид Марш, директор по инновациям и внешним связям EduCluster Finland организации, созданной на базе Университета Йювяскюля (University of Jyväskylä). На протяжении 25 лет ученый занимается разработкой стратегий и внедрением инноваций в финское образование, имеет 5 ученых степеней в университетах Великобритании, Финляндии и Испании, руководил научными проектами более чем в 40 странах мира.

Другим спикером является Йан Лундэлл, заведующий кафедрой химии Университета Йювяскюля. Его исследования направлены на использование ИКТ в преподавании химии и развитие химического образования. С 2015 года являлся редактором журнала «Молекулярная структура» ("Journal of Molecular Structure"), на сегодняшний день состоит в совете директоров по его изданию.

Тема семинара посвящена Обучению на основе феноменов (реальных явлений)» (PhBL), которое было разработано в Финляндии и представляет собой прагматичную социальную конструктивистскую концепцию для развития системного мышления учащихся и активно применяется в преподавании предметов точных наук.

По итогам семинара планируется разработка образовательных программ повышения квалификации для учителей математики, физики, химии, биологии, географии Интеллектуальных школ и общеобразовательных школ страны с целью повышения качества естественно-математического образования.

Продолжение семинара планируется на 27-28 ноября 2019 года.


Клуб «Skills Club»: развитие компетенций будущего 11.10.2019 Клуб «Skills Club»: развитие компетенций будущего

Подробно EN:  On the threshold of the Fourth Technological Revolution, every teacher needs to flexibly respond to changes in the world around. These changes require sustainable development of hard skills along with soft (flexible) skills. Demanded employees will have to be able to solve complex problems, think critically and creatively, have communication and emotional management skills. At the moment, educational programs of universities and colleges do not fully implement such trainings.

In this regard, a branch of the Center of Excellence in Kokshetau took the initiative to organize Skills Club for graduate students of pedagogical specialties. The goal of the club is to provide support for students who are getting acquainted with approaches to the development of soft skills of the 21st century.

Skills Club is a supportive and developing space for students to build and implement a successful professional educational path. The trainers in Kokshetau branch of the Centre of Excellence have produced a systematic course for developing soft skills applying an effective combination of various forms of interaction between the club members. The club’s work format includes trainings, discussion platforms, facilitating classes and transformational games.

Skills Club is designed for students of the Kazakh Pedagogical College named after Zhanaidar Musin and students of the Multidisciplinary College at Kokshetau Pedagogical University named after Shokan Ualikhanov. Skills Club is a unique open area (open space) to develop competencies of the future.

Подробно KZ: 

Төртінші технологиялық революция қарсаңында әр педагог алдында қоршаған ортаның өзгерістеріне икемді болу қажеттілігі туындайды. Бұл өзгерістер кәсіби дағдылармен қатар негізгі кәсіпке қоса икемді дағдылардың тұрақты дамуын талап етеді. Сұранысқа ие қызметкер болу үшін кешенді міндеттерді шешуге: сыни және шығармашыл ойлауға, коммуникация мен эмоцияларын басқару дағдылары қалыптасуы қажет.

Еліміздің жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің білім беру бағдарламалары аталған дағдыларды қалыптастыруда әлі де болса артта қалуда.

Осыған орай, Көкшетау қаласындағы Педагогикалық шеберлік орталығы филиалы бастамасымен педагогикалық мамандық бойынша колледж бітіруші студенттері үшін «Skills_Club» клубын ұйымдастырылды. Клубтың мақсаты – студенттерге 21 ғасырдың кәсіпке қоса икемді дағдыларын дамыту тәсілдерімен таныстыру.

«Skills Club» клубы – табысты кәсіби-білімдік траекторияны құру мен іске асыруда студентке қолдау көрсету, дамыту кеңістігі. Филиал тренерлері клуб қатысушыларының өзара әрекеттесу түрлерінің тиімді тәсілдерін пайдалана отырып soft skills-ті дамыту жүйелі курсын әзірледі. Клубтың жұмыс форматы – тренинг, талқылау алаңдары, фасилитациялық сабақтар, трансформациялық ойындар.

Клуб Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі мен Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледж студенттері үшін ұйымдастырылды.

«Skills Club» клубы – болашақ құзіреттіліктерді дамытудың айрықша (open space) ашық алаңы.


Подробно RU: 

На пороге Четвертой технологической революции перед каждым педагогом возникает необходимость гибко реагировать на изменения окружающего мира. Данные изменения требуют устойчивого развития наряду с профессиональными навыками и надпрофессиональными (гибкими) навыками. Востребованные сотрудники должны будут уметь решать комплексные задачи, думать критически и творчески мыслить, иметь навыки коммуникации и управления эмоциями. На данный момент образовательные программы вузов и колледжей не в полной мере реализуют обучение данным навыкам.

В связи с этим филиал Центра педагогического мастерства в г. Кокшетау выступил с инициативой организации клуба «Skills Club» для студентов выпускных курсов педагогических специальностей. Цель клуба – оказание поддержки в ознакомлении студентов с подходами в развитии надпрофессиональных навыков ХХI века.

Клуб «Skills Club» – поддерживающее и развивающее пространство для студента в построении и реализации успешной профессионально-образовательной траектории. Тренерами филиала разработан системный курс по развитию Soft Skills с использованием эффективной комбинации различных форм взаимодействия участников клуба. Формат работы клуба – тренинги, дискуссионные площадки, фасилитированные занятия, трансформационные игры.

Клуб организован для студентов Казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина и многопрофильного колледжа при КГУ им. Ш. Уалиханова.

Клуб «Skills Club» – уникальная открытая площадка (open space) по развитию компетенций будущего.


Визит делегации  Ханты-Мансийского автономный округа — Югры в ЦПМ 10.10.2019 Визит делегации Ханты-Мансийского автономный округа — Югры в ЦПМ

Подробно EN: 
In Nur-Sultan an Agreement on Cooperation between AEO “Nazarbayev Intellectual Schools” and Department of Education and the Youth Policy of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra was signed. Due to the Agreement the implementation of Intellectual Schools experience to the Russian system of education will be started in 2020.

While visiting the office of the Center of Excellence the Russian delegation got acquainted with in-service training programmes for the pedagogic staff, certified by ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute), new approaches in teaching and professional development of trainers, the system of post-course and methodical support of teachers, as well as realization of “Lesson Study Kazakhstan” project. The particular interest called the exhibition of printed products, including “Pedagogical dialogue” journal and teaching aids on education, psychology, management, developed by national educators.

Подробно KZ: 

Нұр-Сұлтан қаласында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы мен Ханты-Мансы автономиялық округі – Югра Білім және жастар саясаты департаменті арасындағы Ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды. Осының арқасында 2020 жылдан бастап ресейлік білім беру жүйесіне Зияткерлік мектептердің тәжірибесін енгізу басталады.

Ресейлік делегацияның Педагогикалық шеберлік орталығына келуі барысында олар оқытудағы жаңа тәсілдер мен тренерлерді кәсіби дамыту, педагогтерді курстан кейін сүйемелдеу және әдістемелік қолдау жүйесі, «Lesson Study Kazakhstan» жобасын іске асыру процессі бойынша Acguion (Аккредитациялау, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты, Германия) халықаралық сертификаттауынан өткен педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру бағдарламаларымен танысты.

Шетелдік әріптестер баспа өнімдері қойылған көрмеге – «Педагогикалық диалог» журналына және қазақстандық педагогтер әзірлеген білім беру, психология, менеджмент проблемалары бойынша әдістемелік құралдарды тамашалап, қызығушылық танытты.


Подробно RU: 

В Нур-Султане подписан Договор о сотрудничестве между автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, благодаря которому в 2020 году начнется внедрение опыта Интеллектуальных школ в российскую систему образования.

При посещении Центра педагогического мастерства российская делегация ознакомилась с программами повышения квалификации педагогических работников, прошедшими международную сертификацию ACQUIN (Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества, Германия), новыми подходами в обучении и профессиональном развитии тренеров, системой посткурсового сопровождения и методической поддержки педагогов, процессом реализации проекта «Lesson Study Kazakhstan».

Особый интерес у зарубежных коллег вызвала выставка печатной продукции, где были представлены журнал «Педагогический диалог» и методические пособия по проблемам образования, психологии, менеджмента, разработанные казахстанскими педагогами.


Об участии ЦПМ в шестой глобальной конференции EDCRUNCH в г. Москва 09.10.2019 Об участии ЦПМ в шестой глобальной конференции EDCRUNCH в г. Москва

Подробно EN: 

On October 1-2, 2019 in Moscow (Russian Federation) the 6th global conference EDCRUNCH 2019 took place (https://2019.edcrunch.ru). The theme of the conference - “Inflection point: from human capital to human potential”. More than 4000 participants and online audience from 16 countries participated in it, and 300 speakers presented their experience.

The Center of Excellence presented the workshop: “An individual approach: how to involve each student in the process of effective learning?”. During the workshop trainers Sapura Zholdasbayeva and Yulia Melnikova demonstrated practical use of pedagogic approaches in practice of Kazakhstani teachers directed to the creation of success situations in the process of learning.

The format of workshop generated interest among participants by its practical orientation. During the feedback participants specifically mentioned the effectiveness of presentation, practical orientation of suggested cases for thinking, that have caused an interesting discussion among the audience.


Подробно KZ: 

2019 жылғы 1-2 қазанда Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) EDCRUNCH-нің (https://2019.edcrunch.ru) алтыншы жаһандық конференциясы өтті. Биылғы жылдың тақырыбы – «Бүгілу нүктесі: адами капиталдан адами әлеуетке» деп аталады. Конференцияға 16 елден 4000-нан астам қатысушы және онлайн-көрермендер қатысты, 300 спикер баяндамалар жасады.

Конференцияда Педагогикалық шеберлік орталығы «Жеке тәсіл: тиімді оқыту үдерісінде әр оқушыны қалай тарту керек» деген тақырыпта шеберлік сабағын өткізді. Шеберлік сабағын Орталықтың тренерлері Сапура Альжановна Жолдасбаева мен Юлия Геннадьевна Мельникова өткізіп, қазақстандық мұғалімдердің оқыту үдерісінде табысқа жету жағдайларын жасауға бағытталған педагогикалық тәсілдердің практикалық қолдану барысын көрсетті.

Шеберлік сабағының форматы конференцияға қатысушылардың әрқайсысының практикалық бағытына қарай ерекше қызығушылықтарын танытты. Кері байланыста тыңдаушылар материалдарды тиімді бере білудегі тәжірибені ерекше атап өтті, қатысушылар арасында ойлау үшін ұсынылған кейстердің практикалық бағыттары туралы қызғылықты пікірталас өтті.


Подробно RU: 

1-2 октября 2019 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялась шестая глобальная конференция EDCRUNCH (https://2019.edcrunch.ru). Тема этого года — «Точка перегиба: от человеческого капитала к человеческому потенциалу». В конференции приняли участие более 4000 участников и онлайн-зрителей конференции из 16 стран, выступили 300 спикеров.

Центр педагогического мастерства представил мастер-класс «Индивидуальный подход: как вовлечь каждого ученика в процесс эффективного обучения?». На мастер-классе тренеры Жолдасбаева Сапура и Мельникова Юлия продемонстрировали практическое использование педагогических подходов в практике казахстанских учителей, направленных на создание ситуации успеха в процессе обучения для каждого.

Формат мастер-класса вызвал своей практической направленностью особый интерес у участников конференции. В обратной связи слушатели особо отметили эффективность подачи материала, практическую направленность предложенных кейсов для размышления, вызвавших интересную дискуссию среди участников.Новости 1 - 5 из 5 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера