Media

Новости

Обратная связь слушателей по итогам первой недели семинаров НИШ 15.01.2020 Обратная связь слушателей по итогам первой недели семинаров НИШ

Подробно EN: 

15 January 2020. From 6 to 31 January 2020, the National Education Institute of Turkmenistan hosts two seminars, implemented by Nazarbayev Intellectual Schools JSC Kazakhstan (NIS) and organized by the EU project "Support of the Turkmenistan Education System". Four certified trainers from the Center of Excellence taught 200 school teachers on "Study of Teacher’s Practice" and "Assessment of Educational Achievements based on Criteria".

We provide their feedback below:

Kakadzhikova Bairambibi, a history teacher of the city's secondary school number 3. Khazar, Balkan province:

It is the first time I participate in an interactive seminar. I am impressed by the way the trainers present the material. For them, the main 'actors' are us, the listeners, and we have to transfer this approach to the learning process in the school. It is an entirely new phenomenon for me that student plays the leading role in the learning process, and we, the teachers, provide guidance, advice and facilitate their learning process. I am fascinated by new opportunities.

Annaurbanov Parakhat, English teacher at secondary school No. 32 in the Sakarchaga district, Mary region:

"I still have limited work experience. It is, therefore, crucial for me to participate in further education. During the summer, I had already the opportunity to participate in a seminar organized by the EU project. It was useful and provided a lot of input for my daily teaching.

In this seminar, I learnt about a new perspective and way to understand teaching: how to evaluate a student's knowledge not only by a grade but also by the depth of the knowledge acquired. It involves assessing yourself, your work and your ability to provide needed information to the child.

I am convinced that such an approach fits our age of an increasing pace of change and innovation.

Jamilya Geldieva, Russian teacher at the Technical School of Foreign Languages in Bairamali, Mary Region:

One should not forget that we have the responsibility to educate a new generation for an unknown future who will work for the well-being of our people and the country.

The new methods, programs, and approaches, introduced by international experts, force us to be creative and to get maximal results from each lesson.

We received handouts that are quite useful for our daily teaching. It helps to achieve our learning objectives. Indeed, during the seminar, I only familiarized with new approaches. However, with the submitted training materials, I gained a much better and deeper understanding. I am very eager to put my new knowledge into practice to see the results.

I think that such events should be held as often as possible, especially for young teachers.


Подробно KZ: 

2020 жылдың 6-31 қаңтар аралығында Түрікменстанның Ұлттық Білім беру институты «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ (НЗМ) әзірлеген және ЕҚ «Түрікменстанның білім беру жүйесін қолдау» жобасымен ұйымдастырылған екі семинар өткізді. Педагогикалық шеберлік орталығының 4 сертификатталған тренерлері 200 мектеп мұғалімін «Мұғалім тәжірибесін зерттеу» және «Критерийге негізделген білім беру жетістіктерін бағалау» бағдарламалары бойынша оқытты.

Біз мұғалімдерге кері байланысын ұсынамыз:

Байрамбибі Какаджикова, Балқан уәлайаты, Хазар қаласының №3 орта мектебінің тарих мұғалімі

«Осындай интербелсенді семинарға қатысуым бірінші рет. Тренерлердің материалды ұсыну жолы маған қатты әсер етті. Біз олар үшін «басты актерлерміз» және біз осы тәсілді мектепке алып баруымыз қажет. Мен үшін оқушының оқу үдерісінде басты орынға шығарылуы таңсық құбылыс. Ал мұғалім ретінде, біздің рөліміз оқушыны бағыттау, кеңес беру және олардың оқу үдерісін жетілдіру. Мені жаңа мүмкіндіктер таңғалдырып отыр».

Парахат Аннаурбанов,  Сакарчага уәлайаты № 32 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі

Менің жұмыс тәжірибем көп емес. Сондықтан мен үшін осындай жобаларға қатысу өте маңызды. Жазда мен ЕҚ жобасы ұйымдастырған семинарға қатысып үлгердім. Семинар өте пайдалы болды, онда алған білім маған болашақта білім беруде өз үлесімді қосуға мүмкіндік береді деп үміттенемін.

Семинарда мен оқытудың жаңа перспективалары мен тәсілдері туралы білдім: оқушының білімін тек қана баға арқылы бағалап қана қоймау керектігін. Бұл жерде бізге өзін-өзі бағалау, өз жұмысын бағалау және балаға қажетті ақпарат беру қабілеті көмектеседі.

Мен мұндай тәсіл өзгерістер мен инновациялардың өсу қарқынына сәйкес келетініне сенімдімін.

Жәмилә Гельдиева,  Мара уәлайаты, Байрамәлі шет тілдер техникалық институты орыс тілі пәні мұғалімі

Бізге үлкен жауапкершілік жүктелгенін ұмытпауымыз керек – жас ұрпақты халқымыз бен еліміздің өркендеуі үшін жұмыс істей алатындай етіп үйрету.

Халықаралық сарапшылар ұсынған жаңа әдістер, бағдарламалар мен тәсілдер бізден барынша жоғары нәтижелерге қол жеткізуді және креативтілікті талап етеді.

Курста берілген үлестіру материалы біздің күнделікті оқытуымызға  және алға қойған мақсаттарға жетуге өте пайдалы болды. Семинар барысында мен жаңа тәсілдермен танысып, жақсы және тереңірек түсіне бастадым. Енді мен нәтижелерді көру үшін алған білімін өз тәжірибемде сынап көруге тырыстым.

Менің ойымша, мұндай іс-шаралар, әсіресе жас мұғалімдер үшін жиі өткізілуі керек.


Подробно RU: 

В период с 6 по 31 января 2020 года Национальный институт образования Туркменистана провел два семинара, разработанных АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) и организованных проектом ЕС «Поддержка системы образования Туркменистана». 4 сертифицированных тренера из Центра педагогического мастерства обучили 200 школьных учителей по программам «Исследование в практике учителя» и «Оценивание образовательных достижений на основе критериев».

Мы предоставляем обратную связь от учителей:

Какаджикова Байрамбиби, учитель истории средней школы № 3 г. Хазар, Балканский вилайет

Я первый раз участвую в интерактивном семинаре и впечатлена тем, как тренеры преподносят материал. Мы, слушатели, для них главные «актеры» и должны научиться внедрять этот подход в учебный процесс в школе. Для меня является феноменом то, что ученики играют ведущую роль в учебном процессе, а мы, учителя, направляем их, даем советы и упрощаем этот процесс. Я в восторге от новых возможностей.

Аннаурбанов Парахат, учитель английского языка средней школы № 32 Сакарчагинского вилайета

У меня небольшой опыт работы. Поэтому для меня крайне важно участвовать в таких проектах. Летом я успел поучаствовать в семинаре, организованном проектом ЕС. Семинар был очень полезным, надеюсь, полученные там знания дадут мне возможность в дальнейшем внести свой вклад в обучение.

На семинаре я узнал о новых перспективах и способах понимания преподавания: как оценивать знания ученика не только с помощью оценок. В этом нам помогут самооценивание, оценивание своей работы и способность предоставить необходимую информацию ребенку.

Я убежден, что такой подход соответствует возрастающему темпу перемен и инноваций.

Джамиля Гельдиева, учитель русского языка технической школы иностранных языков Байрамали, вилайет Мары

Мы не должны забывать, что перед нами лежит ответственность – обучить молодое поколение так, чтобы оно работало ради процветания нашего народа и страны.

Новые методы, программы и подходы, представленные международными экспертами, требуют от нас креативности и достижения максимальных результатов.

Раздаточный материал, предоставленный на курсах, оказался очень полезен в нашем ежедневном преподавании, в некоторой степени помогая достичь поставленных целей. В течение семинара я познакомилась только с новыми подходами, начала понимать лучше и глубже. Теперь я решительно настроена опробовать полученные знания в своей практике, дабы увидеть результаты.

Думаю, что подобного рода мероприятия должны проводиться как можно чаще, особенно для молодых учителей.


Качественное образование – это вопрос времени, усилий и сотрудничества 14.01.2020 Качественное образование – это вопрос времени, усилий и сотрудничества

Подробно EN: 

15 January 2020. From 6 to 31 January 2020, the National Education Institute of Turkmenistan hosts a new series of seminars implemented by Nazarbayev Intellectual Schools JSC Kazakhstan (NIS), and organized by the EU project "Support of the Turkmenistan Education System". The training continues previous efforts, based on the memorandum, signed 14 November 2018 between the EU project and NIS.

During the four weeks, four certified trainers from the Center of Excellence teach 200 teachers from schools and vocational and technical institutions on "Study of Teacher's Practice" and "Assessment of Educational Achievements based on Criteria". The training includes tools for assessing the quality of teaching, certification of knowledge, diversity of contents, structures, forms and technologies of educational services. Participants learn how to apply formative assessment strategies in the teaching process. They familiarize with state-of-the-art methods and techniques to evaluate student performance. Real-time formative assessment allows teachers to monitor student learning as it happens and adjust their teaching accordingly. It may also enable the active participation of more students in classroom discussions.

The workshop confirms that high-quality education is unthinkable without reference to global standards. To cope with the accelerating pace of change in society, technology and education, international cooperation is not a nice-to-have, but a crucial must-have. There is no high-quality national education without incorporating the best knowledge and practice, without continual learning that considers the latest results in research and practice, exchange permanently perception and experience, increases agility and resilience, and addressing emerging challenges pro-actively. The example of the cooperation with NIS proves that regional cooperation can be a catalyst for win-win-solutions, allowing to increase the efficiency of investment in human capital as the most precious and valuable resource of any society.  


Подробно KZ: 

2020 жылдың 6–31 қаңтар аралығында Түрікменстанның Ұлттық Білім беру институтында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ әзірлеген және «Түрікменстанның білім беру жүйесін қолдау» атты ЕҚ жобасымен ұйымдастырылған семинарлар өтіп жатыр. Осы біліктілікті арттыру курстары 2018 жылғы 14 қарашада ЕҚ жобасы мен НЗМ қол қойған меморандум негізінде жалғасын тауып отыр.

Төрт апта бойы Педагогикалық шеберлік орталығының 4 сертификатталған тренерлері орта мектептер мен арнайы мамандандырылған оқу орындарынан келген екі жүз мұғалімді «Мұғалім тәжірибесін зерттеу» және «Критерийге негізделген білім беру жетістіктерін бағалау» деген бағдарламалары бойынша оқытып жатыр. Сабаққа оқыту сапасын бағалау, білімді сертификаттау, білім беру қызметінің мазмұнының әртүрлілігі, құрылымы, нысандары мен технологияларының құралдары кіреді.

Сабақ құрылымына оқыту сапасын бағалау, білімді сертификаттау, білім беру қызметінің мазмұнының әртүрлілігі, құрылымы, нысандары мен технологияларының құралдары кіреді.Тыңдаушылар оқыту процесінде формативті бағалау стратегиясын қалай қолдануды үйренеді. Олар оқушылардың үлгерімін бағалауға арналған заманауи әдістермен және техникалармен танысады. Белгілі бір уақыт аралығында формативті бағалау мұғалімдерге оқушылардың оқу үрдісін бақылауға және олардың оқуын тиісті түрде түзетуге мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ оқушылардың сыныпта талқылауларға белсенді қатысуына ықпал етуі мүмкін.

Семинар барысында әлемдік стандарттарды елеусіз қалдырып сапалы білім беру мүмкін емес екендігі дәлелденді. Қоғамдағы, технологиялар мен білім берудегі өзгерістердің жылдам қарқынына ілесу үшін халықаралық ынтымақтастық қажет.

НЗМ-мен өңірлік ынтымақтастық аясында кез келген қоғамның ең құнды ресурсы ретінде адами капиталға инвестициялардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін тиімді шешімдердің катализаторы бола алатынын дәлелдейді.


Подробно RU: 

14.01.2020. В период с 6 по 31 января 2020 года Национальный институт образования Туркменистана проводит несколько семинаров, разработанных АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) и организованных проектом ЕС «Поддержка системы образования Туркменистана». Обучение продолжает предыдущие мероприятия на основании меморандума, подписанного 14 ноября 2018 года между проектом ЕС и НИШ.

В течение четырех недель 4 сертифицированных тренера Центра педагогического мастерства обучат 200 учителей школ и средне-специализированных учреждений по программам «Исследование в практике учителя» и «Оценивание образовательных достижений на основе критериев». Занятия включают в себя инструменты для оценки качества обучения, сертификации знаний, разнообразия содержания, структур, форм и технологий образовательных услуг. Слушатели учатся, как использовать стратегии формативного оценивания в процессе преподавания. Они знакомятся с современными методами и техниками для оценивания успеваемости учащихся. Формативное оценивание в режиме реального времени позволяет учителям следить за процессом обучения учащихся и соответствующим образом корректировать их обучение. Это также может способствовать активному участию большего количества учащихся в обсуждениях в классе.

В ходе семинара было подтверждено, что качественное образование немыслимо без ссылки на мировые стандарты. Чтобы справиться с ускоряющимися темпами перемен в обществе, в технологиях и в образовании, международное сотрудничество необходимо. Пример сотрудничества с НИШ доказывает, что региональное сотрудничество может стать катализатором беспроигрышных решений, позволяющих повысить эффективность инвестиций в человеческий капитал как самый ценный ресурс любого общества.


Высшая школа: подготовка будущих специалистов в условиях обновленного содержания образования 13.01.2020 Высшая школа: подготовка будущих специалистов в условиях обновленного содержания образования

Подробно EN: 

On 9-10th of January 2020, at the Zhetysu State University named after I. Zhansugurov in Taldykorgan, as part of the `Winter School of pedagogical excellence`, for the faculty,  undergraduates and  Ph.D. students of the university the training events were held. The purpose of the event: improving the professional skills of the university faculty, preparing for the introduction of updated curriculum and innovative technologies in the educational process.

At the invitation of the university, the trainers of the branch of the Center of Excellence in Taldykorgan attended the Winter School.  On the first day of the Winter school the trainer A.A. Oshakbaeva took part in the plenary part with a presentation on the topic: «The modern requirement of the time is to move from knowledge for life to long - life learning». The participants of the Winter School discussed the features of the transition to new standards in the context of continuing education in an open dialogue.

On the second day, the trainers of the branch of CoE G.B. Turekhanova, A.A. Oshakbaeva, R.B. Abisheva, K.E. Sauyrbaeva, L.V. Cherenkova, U.B. Temirgalieva and M.A. Sataev conducted the workshops on the topic: «The system of criteria-based assessment in the framework of the updated curriculum of education in the Republic of Kazakhstan». Over 90 university teachers attended the workshops.

The workshops were of a practical nature: the conceptual and organizational structures of the criteria-based assessment system were examined in detail.  As part of the discussion of the criteria-based assessment model with teachers, they exchanged their opinions on the effective use of formative assessment in the context of learning graduate students of pedagogical specialties. In addition, teachers became more familiar with summative assessment in secondary schools.

The teaching staff, undergraduates and Ph.D. students noted the relevance and importance of these seminars in the context of teaching students of pedagogical specialties and supported the proposal for further interaction between the university and the Center of Excellence in order to work together to effectively prepare future teachers for successful school practice.


Подробно KZ: 

2020 жылдың қаңтар айының 09-10 аралығында Талдықорған қ. Жетісу мемелекеттік университетінің негізінде жоғары оқу орнының профессорлық-оқытушы құрамы, магистранттар мен докторанттар үшін педагогикалық шеберліктің қысқы мектебі аясында   оқыту семинарлары өткізілді.              Іс-шараның мақсаты-  университеттің профессорлық-оқытушы құрамының кәсіби шеберлігін арттыру, оқу мен оқыту үдерісіне  мазмұны жаңартылған білім беру бағдарламасы мен жаңашыл технологияларды еңгізуге дайындау.

ЖОО шақыруы бойынша қысқы мектептің жұмысына Талдықорған қ. Педагогикалық шеберлік орталығының филиалының тренерлері қатысты.  Бірінші күні іс-шараның пленарлық бөлімінде  филиал тренері А.А.Ошақбаева «Өмірлік білімнен өмір бойы білім алуға көшу – бүгінгі заман талабы» тақырыбында баяндама жасады. Қатысушылар ашық диалог арқылы үздіксіз білім алу жағдайында жаңа стандартқа көшу ерекшеліктерін талқылады.

Екінші күні филиал тренерлері  Г.Б. Туреханова, А.А. Ошакбаева, Р.Б. Абишева, К.Е. Сауырбаева, Л.В. Черенкова, У.Б. Темиргалиева,  М.А. Сатаев «ҚР жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу бағдарламасының аясында критериалды бағалау жүйесі" тақырыбында семинар өткізді. Семинар жұмысына ЖОО 90 астам оқытушысы қатысты.   

Тәжірибе түрінде өткен семинар критериалды бағалаудың  концептуалды және ұйымдастыру жүйесін қарастырды, критериалды бағалау моделін талқылау барысында педагог мамандар бойынша студенттерді дайындау жағдайында қалыптастырушы бағалауды тиімді қолдануға қатысты түрлі пікірлер ортаға салынды. Сонымен қатар оқытушылар жалпы білім беру мектептерінде жиынтық бағалауды жүзеге асыру үдерісімен толық танысты.      

Университеттің профессорлық-оқытушы құрамы, магистранттар мен докторанттар педагогикалық мамандықтар бойынша студенттерді оқыту жағдайында осындай семинарлардың өтуінің өзектілігі мен маңыздылығын айта келе, болашақ педагогтерді тиімді мектеп тәжірибесіне дайындау мақсатында ЖОО мен Педагогикалық шеберлік орталықтың өзара әректтестігін жалғастыруды ұсынды. 


Подробно RU: 

С 9.01 по 10.01.2020 г. на базе Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова г. Талдыкоргана были проведены обучающие мероприятия в рамках Зимней школы педагогического мастерства для профессорско-преподавательского состава, магистрантов и докторантов вуза. Цель мероприятия: совершенствование профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава университета, подготовка к внедрению обновленного содержания образования и инновационных технологий в учебный процесс.

В работе Зимней школы по приглашению вуза приняли участие тренеры филиала Центра педагогического мастерства в г. Талдыкоргане. В первый день в работе пленарной части приняла участие тренер Ошакбаева А.А. с выступлением на тему: «Өмірлік білімнен өмір бойы білім алуға көшу – бүгінгі заман талабы». Участники в открытом диалоге обсудили особенности перехода на новые стандарты в условиях непрерывного образования.

Во второй день тренерами филиала Турехановой Г.Б., Ошакбаевой А.А., Абишевой Р.Б., Сауырбаевой К.Е., Черенковой Л.В., Темиргалиевой У.Б., Сатаевым М.А. были проведены семинары на тему: «Система критериального оценивания в рамках обновлённого содержания образования в РК». В работе семинаров приняло участие более 90 преподавателей вуза.

Семинары носили практический характер: подробно были рассмотрены концептуальная и организационная структуры системы критериального оценивания, в рамках обсуждения модели критериального оценивания с преподавателями произошел обмен мнениями по эффективному использованию формативного оценивания в условиях подготовки студентов-выпускников педагогических специальностей, а также преподаватели более подробно познакомились с проведением суммативного оценивания в общеобразовательных школах.

Профессорско-преподавательский состав, магистранты и докторанты отметили актуальность и важность данных семинаров в условиях обучения студентов педагогических специальностей и поддержали предложение по дальнейшему взаимодействию вуза и Центра педагогического мастерства с целью совместной работы по эффективной подготовке будущих педагогов к успешной школьной практике.


Каникулярная школа  по критериальному оцениванию для педагогов страны 09.01.2020 Каникулярная школа по критериальному оцениванию для педагогов страны

Подробно KZ: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы (бұдан әрі - Орталық) қысқы демалыс кезінде бір мезгілде Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсету мақсатында критериалды бағалауды оқыту бойынша мектеп өткізілді. Каникулдық мектепке жалпы білім беру ұйымдарының 7500-ден астам мұғалімдері қатысты.

Демалыс мектебіндегі сабақтар 10 негізгі пән бойынша: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, математика, физика, биология, география, информатика, тарих, химия өткізілді.

Бұл іс-шараның бастамашысы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі болды.

Орталық тренерлері оқытуды практикаға бағытталған форматта ұйымдастырды және пән мұғалімдері бағалау құралдарын, тапсырмалардың жабық және ашық түрлерін жасау ережелерімен танысып, бағалау критерийлерін әзірлеуді, оқу мақсаттарына сәйкес ақыл-ой дағдыларын қалыптастыруды, тапсырмалардың сипаттамаларын құруды, баллдық сызбаны қолдану мен сараптама өткізуді үйренді.

Қатысушылар каникулдық мектепті өткізу туралы жағымды пікірлер айтты, оқытудың практикалық маңыздылығын атап өтті.

Орталық каникулдық мектеп жұмысын 2020 жылы әрі қарай жалғастырады. Еліміздің мұғалімдері оған көктемде, жазғы демалыста қатыса алады.

 

Қатысушылардың пікірлері:

https://www.instagram.com/m.tursunbaeva68/?igshid=px3nn1cad1xa

https://www.instagram.com/p/B7D4pLyjdBQt3sYChNLQgxVddVL0JlFRfXG4a00/?igshid=1wnhb0len8vac

https://www.instagram.com/p/B7D1DNSHQEb/?igshid=1szdzis7zj7h1

https://www.instagram.com/p/B7DLXM0pEJK/?igshid=11ptoui7wnar2


Подробно RU: 

Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – ЦПМ) одновременно во всех регионах страны в период зимних каникул в целях методической поддержки педагогов общеобразовательных школ Республики Казахстан была проведена школа по критериальному оцениванию. В работе каникулярной школы приняли участие более 7500 учителей общеобразовательных организаций образования.

Занятия в каникулярной школе проводились по 10 основным предметам: казахский, русский, английский языки, математика, физика, биология, география, информатика, история, химия.

Инициатором проведения данного мероприятия стало Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Тренеры ЦПМ организовали обучение в практико-ориентированном формате, где учителя-предметники знакомились с правилами разработки заданий закрытого и открытого типа, учились вырабатывать критерии оценивания, устанавливать уровень мыслительных навыков в соответствии с целями обучения, составлять характеристики заданий, использовать схему выставления баллов, проводить экспертизу инструментов оценивания.

Участники положительно отозвались об идее проведения каникулярной школы, отметили практическую ценность обучения.    

ЦПМ продолжит работу каникулярной школы в течение 2020 года. Учителя страны смогуть стать её участниками на весенних и летних каникулах.

Отзывы участников:

https://www.instagram.com/p/B7D05O2ngbkPa-JdkpWb1Zs_p7YwzZaED3IZIM0/

https://www.instagram.com/explore/locations/2207895079427686/

https://www.instagram.com/p/B7DLXM0pEJK/?igshid=11ptoui7wnar2

https://www.instagram.com/p/B6-LsR0lSFh/?igshid=14bjuy94fjbjgНовости 1 - 4 of 4 First Last
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера