Центр педагогического мастерства

Методическая библиотека

The world is changing - we change

Video about implementing of multilevel in-service training programmes of pedagogic staff, theories and priorities.

Меняется мир - меняемся мы

Видеофильм об этапах внедрения уровневых программ курсов повышения квалификации педагогов, теоретических основах и приоритетах.

Әлемнің өзгеруімен – біз де өзгереміз

«Әлемнің өзгеруімен – біз де өзгереміз» фильмі, 2-фильм, 2012 жыл, Астана қаласы.

Фильмде Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының деңгейлі бағдарламасын енгізудің алғашқы нәтижелері, ата-аналар мен педагогикалық жұртшылықтың пікірлері беріледі.