Центр педагогического мастерства

Центр педагогического мастерства

Новости

Областной семинар  «Модернизация процесса обучения через использование информационных технологий» 19.02.2019 Областной семинар «Модернизация процесса обучения через использование информационных технологий»

Подробно KZ: 

Шараға облыс мектептерінің директорлары, білім бөлімінің әдіскерлері мен оқу орталығы мамандары - барлығы 100 педагог қатысты.                                                                                                                        Семинар жұмысын Педагогикалық шеберлік орталығының Қызылорда қаласындағы филиал директоры София Такеновна Камалова және Қызылорда облыстық оқу әдістемелік орталығының директоры Сырым Құрманғазыұлы Асқаров «Сандық Қазақстан 2020» бағдарламасын жүзеге асыру аясында педагогтердің кәсіби құзыреттілігін жетілдірудегі жасалып жатқан жұмыстармен таныстырып өтті.              

Іс-шараның бірінші бөлімінде №3 ІТ мектеп-лицей мұғалімдері өздерінің сабақтарында оқу үдерісінде ІТ мүмкіндіктерін қолданудың тиімді тәсілдерін, оқушылардың АКТ дағдыларын және кіріктірілген сабақтардағы тәжірибе жұмыстарын көрсетті.                                                            

Шараның келесі бөлімінде қалалық білім бөлімінің әдіскері «Педагогикалық саладағы цифрландыру: басқару жүйесі және оған жаңа ұстаным» тақырыбында баяндама жасап, онда қала бойынша мектептерді цифрландыру жүйесі бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижелері мен алға қойылған міндеттердітуралы айтты. №3 ІТ мектеп-лицей директоры Меруерт Абдикаликова өзінің жұмыс жүйесімен, екі жылда ұжымның жеткен жетістіктерін таныстырды.                                                                     Педагогикалық шеберлік орталығының Қызылорда қаласындағы филиал тренерлері «Сандық технологияның білім жүйесіне ықпалы қандай?» тақырыбында қатысушылармен ток - шоу ұйымдастырды. Білім берудегі басқаруды цифрландыру бойынша диалог жүргізіліп, онда ақпараттық сауаттылық, мультимедия сауаттылығы, АКТ сауаттылығының айырмашылығы мен өзара байланысы жайлы пікірлер талқыланды.                 Семинардың қорытынды бөлімін ПШО филиалы директоры жүргізіп, қатысушылармен еркін диалог форматында кері байланыс жүргізді.


Подробно RU: 

В работе семинара приняли участие директора, заместители руководителей школ области, методисты областного, районных/городского отделов образования - всего 100 участников. На пленарной части семинара выступили с докладом о проделанной методической работе по реализации программы «Цифровой Казахстан 2020» директор филиала Центра педагогического мастерства София Такеновна Камалова и директор областного учебного центра Сырым Құрманғазыұлы Асқаров.     

Учителя-предметники ІТ школы-лицея №3 г. Кызылорда провели для участников семинара 9 уроков эффективного использования в процессе урока возможностей ИКТ.                                                                                        В следующей части семинара выступила методист городского отдела образования «Цифровизация образования в системе управления», где поделилась информацией по работе в данной области в школах города. Директор ІТ школы-лицея №3 М. Абдикаликова ознакомила гостей с достижениями школы по информатизации.                              Тренеры филиала Центра педагогического мастерства провели ток-шоу «Как влияет цифровая технология на систему образования?», где обсудили с руководителями школ области вопросы и проблемы использования информационно-коммуникационные технологии в управлении.       

Семинар завершился обсуждением проблемы и перспективы использования информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе.


Региональная научно-методическая конференция  «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс –  основа качественного образования» 19.02.2019 Региональная научно-методическая конференция «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования»

Подробно EN: 

In the work of the conference, the teachers of NIS FMN and the trainers of the branch of Center of Excellence in Taldykorgan were involved for the organization of the section of Innovative Educational practices.

The participants of the conference were the teachers of Zhetysu State named after I. Zhansugurov, graduate students and the schoolteachers of the region.

During the plenary session, the following presentations were made by the Rector and the Doctor of Science, Professor K. M. Baymyrzayev of Zhetysu State University; A.Zh. Kabdulova, the head of the educational and methodical center for the development of education in Taldykorgan and the director of the branch of Center of Excellence in Taldykorgan B.S. Ospanov. During the presentation the issues of academic independence, in-service training of teachers in the context of updating the content of education in Republic of KazakhstanK were touched upon.

The trainers of the branch of CoE A. A. Oshakbayeva and U. B. Temirgalieva shared their lesson planning experience in the framework of updating the content of education, R. B. Abisheva and N.Zh. Muratbaeva conducted a workshop on the theme "Differentiation in teaching as an important factor in the engagement of all students in the process"   turehanova bn G. B. and L. V. Cherenkova has shown effective ways of using the tools of formative assessment in the classroom. G. B. Turekhanova and L.V. Cherenkova showed the effective ways of using formative assessment tools in the classroom.

In order to discuss and summarize the results of the conference, as well as to adopt recommendations the "Round table" was organized, during which the participants shared their experience and discussed topical issues of lesson planning, taking into account the differentiation and organization of criteria-based assessment in schools.


Подробно KZ: 

Конференция жұмысына «Педагогикалық Шеберлік орталығы» Талдықорған қаласындағы филиалының қызметкерлері және физико-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқытушылары «Инновациялық білім беру тәжірибелері» секциясының жұмысына тартылды.

Конференцияға Жетісу Мемлекеттік университетінің оқытушылары, соңғы курс студенттері және аймақтың педагогтері қатысты. Пленарлық мәжіліс барысында университет ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор Қ. М. Баймырзаев, Алматы облыстық білімді дамыту оқу-әдістемелік орталығының меңгерушісі  А.Ж Қабдұлова, Педагогикалық шеберлік орталығығының Талдықорған қаласындағы филиалының директоры Б.С. Оспановтың баяндамалары тыңдалды. Баяндамашылардың сөзінде педагогтердің өзіндік академиялық дамуы, жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім жетілдіру мәселелері көтерілді.

Филиал тренерлері А.А. Ошакбаева және У.Б. Темиргалиева білім беру мазмұнын жаңарту аясында тиімді сабақты жоспарлау тәжірибелерімен бөлісті. Р.Б. Абишева және Н.Ж. Муратбаева «Оқуды саралау – барлық оқушыны үдеріске тартудың маңызды факторы ретінде» тақырыбына шеберлік сабақтар өткізді, Г.Б. Туреханова және Л.В Черенкова қалыптастырушы бағалаудың тиімді құралдарын қолдану жолдарын көрсетті.

Конференция соңында жұмысты талқылау, қортындылау және ұсыныстар қабылдау мақсатында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Қатысушылар сабақты жоспарлау, мектептерде критериалды бағалауды ұйымдастыру бойынша өзекті сұрақтарды талқылап, өз тәжірибелерімен бөлісті.


Подробно RU: 

2019 жылдың 15 ақпанында І.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік университетінің базасында «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру - сапалы білім негізі» тақырыбына  аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция өтті.В работу конференции были привлечены сотрудники филиала Центра педагогического мастерства г. Талдыкоргана, преподаватели Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г.Талдыкоргана для организации работы секции «Инновационные образовательные практики».

Участниками конференции были преподаватели Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, студенты выпускных курсов и учителя региона.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили: ректор Жетысуского государственного университета, доктор наук, профессор К.М. Баймырзаев, заведущая Учебно-методическим центром развития образования г.Талдыкоргана А.Ж. Кабдулова и директор филиала Центра педагогического мастерства в г.Талдыкоргане Б.С. Оспанов.

В ходе выступления были затронуты вопросы академической самостоятельности, повышения квалификации педагогов в условиях обновления содержания образования Республики Казахстан.

Тренеры филиала А.А. Ошакбаева и У.Б. Темиргалиева поделились опытом планирования урока в рамках обновления содержания образования. Р.Б. Абишева и Н.Ж. Муратбаева провели мастер-классы на тему «Дифференциация в обучении как важный фактор вовлечения всех учащихся в процесс», Г.Б. Туреханова и Л.В. Черенкова показали эффективные пути применения инструментов формативного оценивания на уроке.  

С целью обсуждения и подведения итогов конференции, а также принятия рекомендаций был организован круглый стол, в ходе которого участники поделились опытом и обсудили актуальные вопросы по планированию урока с учетом дифференциации и организации критериального оценивания в школах.


Заседание Республиканского учебно-методического совета в области среднего образования «Повышение профессиональной компетентности педагогов - как основное условие повышения качества образования» 15.02.2019 Заседание Республиканского учебно-методического совета в области среднего образования «Повышение профессиональной компетентности педагогов - как основное условие повышения качества образования»

Подробно EN: 

In February 14-15, 2019 regular meeting of Republican Educational and Methodological Board in secondary education (-REMB) “Increasing teachers’ professional competence as the main condition for improving quality of education” was held. Meeting participants discussed work plan of REMB for 2019 as well as main tasks of Methodists professional development.

Meeting organizers are Department of pre-school and secondary school education of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, National Academy of Education named after Y.Altynsarin of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Center of Excellence AEO “Nazarbayev Intellectual Schools”.

Meeting participants are directors, heads of oblast methodical rooms/centers, Astana, Almaty and Shymkent cities, heads and Methodists of regional and urban methodical rooms/centers.

In plenary session specialists of Department of pre-school and secondary school education of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, National Academy of Education named after Y.Altynsarin of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan were spoken. They discussed the questions of transferring of 10th grade to the updated curriculum, creating conditions for developing teachers’ professional skills under new educational reforms, studying clusters as a priority form of sustainable development of educational organizations.

Center of Excellence is a member of World Association of Lesson Study (WALS).

In this regard lesson study is becoming more interesting for the Methodists of the country. The key idea of the Center of Excellence Director Kabdykarimova Zh. presentation is implementing of Lesson Study approach to comprehensive schools of the Republic.

Within the frame of the 2nd day of REMB meeting Center of Excellence held the seminar “Development of research thinking of teachers through implementing Lesson Study.”

Participants of the seminar got acquainted with the Lesson Study approach and its stages. Trainers of the Center of Excellence involved participants to active discussion of the question “In what way does the Lesson Study approach develop teachers’ professional skills and allow solving professional difficulties, occurring during the process of study”.

Seminar participants could share their experience of conducting Lesson Study approach in their regions. Teaching staff of secondary school named after T. Aibergenov, Astana demonstrated their experience of implementing the approach in educational process.


Additionally, Methodists were given the following information about implementing Lesson Study approach in school practice:

-       e-base of teachers – researchers of the republic with links to the CoE website;

-       possibilities of lessonstudy.kz website;

-       elaboration of educational programme of intraschool course of professional development “Research in teaching practice” about planning, observing and analysis of the lesson;

-       coordination of school trainers for organizing research activities in Leading schools;

-       Lesson Study Box development.

Furthermore, brief review of Center of Excellence activities on Lesson Study approach was presented. It was noted that according to this issue more that 25 research were held, 6 of them were presented in annual International conference of Lesson Study – 2018 “Lesson Study and Teacher Education: International Dialogue” (Beijing, China).


Подробно KZ: 

2019 жылғы 14-15 ақпанда орта білім беру саласында «Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру – білім сапасын арттырудың негізгі шарты» тақырыбында Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің (РОӘК) отырысы өтті. Отырысқа қатысушылар РОӘК-тің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын, педагогикалық білім берудегі және әдіскерлер шеберлігінің деңгейін арттыру мәселелерін қарады.

Отырысты ұйымдастырушылар ҚР Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті, ҚР БҒМ Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы болып табылады.

Отырысқа облыстық, Астана, Алматы, Шымкент қалалары Білім басқармаларының әдістемелік кабинеттерінің, орталықтарының басшылары, меңгерушілері, аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттердің/орталықтардың меңгерушілері қатысты.

Отырыстың пленарлық бөлімінде Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде жаңартылған білім мазмұны бағдарламалары бойынша оқытудың 10-сыныпқа өтуіне, жаңа білім реформалары жағдайында мұғалімнің кәсіби дағдыларына арналған орта жасауға қатысты, кластерлерді зерделеу – білім ұйымдарының табысты дамуындағы басым формасы жайындағы мәселелер талқыланды. 

Аталған мәселе бойынша Педагогикалық шеберлік орталығының директоры Жанбота Жетілбекқызы Кәбдікәрімова еліміздегі жалпы білім беретін мектептерде Сабақты зерттеу тәсілін енгізуге байланысты мәселелерді кеңінен баяндады. Педагогикалық шеберлік орталығы Дүниежүзілік Сабақты зерттеу Қауымдастығы Кеңесінің (World Association of Lesson Study WALS) мүшесі болып табылады.

Отырыстың екінші күнгі аясында Педагогикалық шеберлік орталығы «Педагогтердің зерттеушілік ойларын дамытуы (Lesson Study тәсілін енгізу арқылы)» деп аталатын семинар өткізді. Семинар барысында қатысушылар Сабақты зерттеу тәсілі бойынша жаңа әдістермен танысып, оны өткізудің кезеңдерін қарастырды. «Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілі қандай» деген сұрақтарға талдау жасалды, мұның педагогтердің кәсіби шеберлігін дамытуға ықпал ететініне қатысушылардың назарын аударды, оқу барысында туындаған мәселелерді қалай шешуге болатынын көрсетті.

Семинарға қатысушылар Сабақты зерттеу бойынша өз өңірлерінде қандай жұмыстар атқарып жатқаны туралы өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Астана қ. Т.Айбергенов атындағы орта мектептің ұжымы білім беру үдерісінде Сабақты зерттеу тәсілін енгізудегі тәжірибелерін ортаға салды.

Өңір әдіскерлеріне мынадай бағыттар бойынша ақпараттар ұсынылды:

- ПШО сайтында республика бойынша зерттеші-мұғалімдердің электрондық базасын құру туралы;

- LESSONSTUDY.KZ вебсайтының мүмкіндігі туралы;

- Сабақты жоспарлау, қадағалау және талдау бойынша «Мұғалімнің тәжірибедегі зерттеуі» кәсіби дамуының мектепішілік курсының білім беру бағдарламасын әзірлеу туралы;

- Жетекші мектептерде зерттеушілік қызметтерді ұйымдастыру үшін мектеп тренерлерінің қызметін үйлестіру туралы;

- мектеп тренерлеріне арналған (Lesson study box) оқу ресурсын –  әдістемелік жинақтағышын құру туралы.

Сонымен қатар Сабақты зерттеу бойынша Педагогикалық шеберлік орталығының қызметіне қысқаша шолу жасалды. Осы ретте аталған мәселе бойынша 25 зерттеу жүргізілді, оның 6-уы Сабақты зерттеу (WALS) жөніндегі «Сабақты зерттеу және Мұғалімдерге білім беру: диалог алаңы» деп аталған 2018 жылғы конференцияда (Пекин, Қытай) ұсынылды.  


Подробно RU: 

14-15 февраля 2019 года прошло очередное заседание Республиканского учебно-методического совета (РУМС) в области среднего образования «Повышение профессиональной компетентности педагогов - как основное условие повышения качества образования». Участники заседания обсудили план работы РУМС на 2019 год и основные задачи повышения профессионального мастерства методистов.

Организаторами заседания являются Департамент дошкольного и среднего образования МОН РК, Национальная академия образования им. И. Алтынсарина МОН РК, Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Участниками заседания были руководители, заведующие областными, г. Астана, Алматы, Шымкент методическими кабинетами, центрами, заведующие, методисты районных и городских методических кабинетов/центров.

В пленарной части заседания состоялось обсуждение вопросов перехода учащихся 10 классов общеобразовательных школ Республики Казахстан на обучение по программам обновлённого содержания образования, развития профессиональных навыков учителя, изучения кластеров как приоритетной формы развития успешности организаций образования.

С докладом о внедрении в школьную практику подхода Lesson study выступила Кабдыкаримова Жанбота Жетылбековна – директор Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», который является членом Совета Всемирной Ассоциации Исследования урока (World Association of Lesson Study WALS).

Во второй день заседания был организован семинар «Развитие исследовательского мышления педагогов (через внедрение подхода Lesson Study»), в ходе которого участники обсудили вопрос «Как Lesson Study способствует развитию профессионального мастерства педагогов и позволяет решить профессиональные затруднения, возникающие в процессе обучения».

Участники семинара обменялись опытом реализации Lesson Study в своих регионах. Так, коллектив средней школы им. Т. Айбергенова г. Астаны представил результаты внедрения Lesson Study в образовательный процесс.

Методистам региона была дана полная информация о ходе внедрении Lesson Study в школьную практику:

- о создании электронной базы учителей-исследователей по республике с привязкой к сайту ЦПМ;

- о возможностях вебсайта lessonstudy.kz;

- о разработке образовательной программы внутришкольного курса профессионального развития «Исследования в практике учителя» по планированию, наблюдению и анализу урока;

- о координации деятельности школьных тренеров для организации исследовательской деятельности в Ведущих школах;

- о создании учебного ресурса -методической шкатулки (Lesson Study box).


Кроме того, был представлен краткий обзор деятельности Центра педагогического мастерства по исследованию урока. Было отмечено, что по данной проблеме проведено 25 исследований, 6 из которых представлены на очередной ежегодной Международной конференции по Исследованию урока 2018 (WALS) «Исследование урока и Образование учителей: диалоговая площадка» (Пекин, Китай).


Трансляция опыта: стратегии и технологии преподавания языковых предметов по обновленной программе 14.02.2019 Трансляция опыта: стратегии и технологии преподавания языковых предметов по обновленной программе

Подробно EN: 

On December 4, the Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics in Astana hosted 60 language teachers from educational schools in the city during a methodical day. The methodical day began with a plenary session Methodical center familiarized everyone with the program of the day and the purpose of conducting a methodical day: to share with their colleagues technology of the lesson design, types of assessment, active forms that promote the development of functional literacy and critical thinking among students.

As part of the methodical day 30 open lessons on language subjects were conducted. 10 teachers of Kazakh language, 13 teachers of English language and 7 teachers of Russian language conducted the master-classes. The guests saw how teachers and students interact during the lesson, how the assessment takes place at all stages of the lesson, how the students themselves can write descriptors for the tasks, and how they can use resources.

At the final stage of the seminar, all teachers came together at a round table to give feedback. The lessons of the NIS teachers were highly appreciated by their colleagues. They saw the process from the inside, noted the creativity of the students, their high motivation.

The broadcasting of experience is an effective communication of the community of teachers, necessary for achieving a new quality of education, and a guarantee of successful development of the Intellectual School.


Подробно KZ: 

 2018 жылдың 4 желтоқсанында Әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен жетекші мектептердің тіл мамандарына арналған әдістемелік күн өтті.

Әдістемелік күнге  жалпы білім беретін елорда мектептерінен 60-тан астам мұғалім келді. «Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесінің Әдістемелік орталығы әдістемелік күннің мақсат-міндеттерімен, күтілетін нәтижесімен  таныстырды.  

Зияткерлік мектептің отыздан астам тіл маманы әріптестерімен оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін қалыптастыратын сабақты жоспарлау жолдарымен, білімді бағалау түрлерімен, оқытудың белсенді әдістері бойынша өз тәжірибелерімен бөлісті. Әдістемелік күн аясында  қазақ тілі пәнінен − 10 мұғалім,  орыс тілі пәнінен − 8 мұғалім, ағылшын тілі пәнінен −13 мұғалім  ашық сабақ өткізіп, Зияткерлік мектеп мұғалімдерінің 30 сабағы талданды.

Әдістемелік күннің екінші бөлімінде  мұғалімдер  дөңгелек үстел басында  қалыптастырушы бағалау, кері байланыс беру, топтық жұмыстарды  ұйымдастыру әдістемелеріне талдау жасады. Қонақтар Зияткерлік мектеп мұғалімдерінің сабақтарына жоғары баға бере отырып, оқушылардың белсенділігін, оқуға деген ынтасының жоғары екендігімен қатар, ұстаздардың шығармашылық ізденістерін атап өтті.

Тәжірибе тарату − мұғалім жетістігіне бастайтын басты жол десек, әдістемелік күндер арқылы тәжірибе алмасу Зияткерлік мектептің қарқынды дамуына ықпал ететін қозғаушы күш болып табылады.


Подробно RU: 

4 декабря в Методическом центре организован методический день для 60 учителей языковых дисциплин школ города.

Методический день начался с пленарного заседания. Методический центр    ознакомил всех с программой дня и озвучил цель проведения методического дня: поделиться с коллегами технологией составления урока, видами оценивания, активными формами, способствующими развитию у учащихся функциональной грамотности и критического мышления.

В рамках методического дня было проведено 30 открытых уроков по языковым предметам. Мастер-классы провели 10 учителей казахского языка, 13 учителей английского языка и 7 учителей русского языка. Участники методического дня увидели, как на уроке взаимодействуют учитель и ученики, прохождение оценивания на всех этапах урока, как сами ученики умеют составлять дескрипторы к заданиям, работать с ресурсами.

На заключительном этапе семинара все педагоги собрались вместе за круглым столом, чтобы дать обратную связь. Уроки преподавателей НИШ были высоко оценены их коллегами. Учителя увидели процесс изнутри, отметили креативность учеников, их высокую мотивацию.

Трансляция опыта – это эффективная связь сообщества учителей, необходимая для достижения нового качества образования, и залог успешного развития Интеллектуальной школы.


Мастер-класс по предметно-языковому интегрированному обучению (CLIL) для учителей физики 13.02.2019 Мастер-класс по предметно-языковому интегрированному обучению (CLIL) для учителей физики

Подробно KZ: 

2019 жылдың 24 қаңтарында физика мұғалімдеріне пәнді-тілдік кіріктіре оқыту (CLIL) бойынша шеберлік-сыныбы өтті. Физика пәнінің мұғалімі      Н.И. Асылбекова. 11-сыныпта «Газ заңдары» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Шеберлік-сыныбына Астана қаласының мектебінің ағылшын тілінде физика пәнінен сабақ беретін 11 мұғалім қатысты.

            Оқу және тілдік мақсаттарға жету үшін сабақтың әр кезеңіне тапсырмалар дайындалды.

            Бейнематериалдар мен демонстрациялар оқу және тілдік мақсаттарға жету үшін тиімді ресурстар ретінде пайдаланылды.

            Тақырыпта көптеген жаңа терминдер болғандықтан оқушыларға жаңа терминдерді есте сақтауға және қолдануға бағытталған заңдарды тұжырымдауға жазбаша тапсырма берілді.

Оқу мақсаттына жету үшін жұптық жұмыс, рұқсаттамаларды толтыру, ұсынылған сөздердің фразаларын құрастыру сияқты тәсілдер қолданылды.

Орындалған тапсырманың дұрыстығы ауызша немесе жазбаша түрде берілген үлгімен оқушылардың жазбасын салыстыру арқылы тексерілді.

Оқушылар өз нұсқаларын айтты, содан кейін топта талқылап, салыстырды және ұсынылған үлгі бойынша өз жауаптарын түзетті.

Демонстрацияларды сипаттау үшін оқушыларға сабақтың басында әр эксперимент бойынша терминдер мен пайдалы фразалар жиынтығы бар карталар ұсынылды.

Тақырыпты бекіту үшін бейнежазбалар, презентация қолданылды.

Сабақ мақсатына жетуде кафедра лаборанттары мен осы сыныпта командалық оқыту аясында жұмыс істейтін АҚШ - тан келген студент-волонтер үлкен көмек көрсетті.

Сабақтың нәтижелері ағылшын тілін білудің жақсы деңгейіне қарамастан, оқушылар өз ойларын білдіруде, көрсетілімсіз тыңдалым дағдысы бойынша қиындықтарға тап болағанын көрсетті.

Сабақты қорытындылай келе пәнді ағылшын тілінде оқыту үшін осы технологияны пайдалану оқу мақсаты мен сабақ түріне, сабақ кезеңдеріне, оқушылардың тілді меңгеру деңгейіне байланысты қажетті құралдарды таңдау қажеттілігін көрсетті.

Шеберлік-сынып аяқталғаннан кейін дөңгелек үстел форматында осы іс-шараға қатысқан мұғалімдермен бірге сабақ талқыланып, кері байланыс алынды. Мұғалімдер шеберлік-сыныбы оларға өте пайдалы екенін атап өтті.


Подробно RU: 

24 января 2019 года был проведен мастер-класс по предметно-языковому интегрированному обучению (CLIL) для учителей физики. Учитель-исследователь физики НИШ С.Н. Асылбекова показала открытый урок на тему «Ideal gas laws» («Газовые законы») в 11-м классе. Гостями мастер-класса стали 11 учителей из ОШ Есильского района г. Астаны, преподающие физику на английском языке.

 Данная тема, согласно программе НИШ, изучается на русском языке в 10-м классе и получает разитие в курсе физики 11-го класса на английском языке.

Для достижения учебных и языковых целей были подготовлены задания для каждого этапа урока.

Видеоматериалы и демонстрации служили ресурсами для достижения учебных и языковых целей.

Поскольку тема содержит много новых терминов, учащимся было предложено письменное задание на формулировку законов, ориентированное на запоминание и применение новых терминов. Для этой цели были использованы такие  приемы,  как, например, взаимная диктовка, заполнение пропусков, составление фраз из предложенных слов. Правильность выполненного задания проверялась путем сравнения записи учащихся с образцом, представленными в устном или письменном виде. Учащиеся озвучивали свои версии, которые затем совместно обсуждались на корректность и только потом сравнивались и исправлялись по предложенному образцу.

Для описания демонстраций учащимся в начале урока были предложены карты с набором терминов и полезных фраз по каждому эксперименту.

Для закрепления темы использовались видеосюжеты, презентация.

Большую помощь в достижении целей урока оказали лаборанты кафедры и студент-волонтер из США, работающий в данном классе в рамках командного обучения.

Результаты урока показали, что, несмотря на достаточно хороший уровень знания английского языка, учащиеся испытывают затруднения в выражении своих мыслей, восприятии на слух без визуального сопровождения.

Итоги урока показали потребность в использовании данной технологии для обучения предмета на английском языке и выбора требуемых инструментов в зависимости от учебных целей и типа урока, этапов урока, уровня владения языка учащимися.

После завершения мастер-класса в формате круглого стола было проведено совместное обсуждение урока с учителями, посетившими данное мероприятие, получена обратная связь. Учителя отметили, что мастер-класс для них был очень полезен. Новости 1 - 5 из 5 Начало Конец
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера
news title
04.03.14
Заголовок новости текст для примера
для примера Текст для примера Текст для примера Текст для примера Текст для мераТекст для примераТекст для примераТекст для примера